Search


 
Issue Title
 
Vol 3, No 3 (2017) Đổi mới văn hóa và mục tiêu xây dựng nền kinh tế văn hóa ở Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế Abstract
Nguyễn Văn Kim
 
Vol 4, No 1 (2018) Hoạt động tổ chức của khách sạn cao cấp từ góc nhìn văn hóa Abstract
Lưu Tuấn Anh
 
Vol 2, No 6 (2016) Diễn hóa hình tượng Quan Vũ từ nhân vật lịch sử đến nhân vật văn học Abstract
Trần Văn Trọng
 
Vol 5, No 1 (2019) Đời sống tinh thần của người Cơ Ho ở Lâm Đồng qua các hoạt động lễ hội kỳ dịp dưới tiếp cận Lý thuyết Đô thị hóa Abstract
Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Như Thúy
 
Vol 4, No 6 (2018) Tư tưởng Cứu thế trong văn hóa và văn học Nga: sự định hình và biến đổi siêu cấu trúc Abstract
Nguyễn Thị Như Trang
 
Vol 2, No 3 (2016) Đừng chỉ lo cho thế hệ tương lai: Tiếp cận nhân học về phát triển bền vững Abstract
Lâm Minh Châu
 
Vol 2, No 1 (2016) Trở lại vấn đề văn hóa Nam Á Abstract
Phan Hữu Dật
 
Vol 6, No 3 (2020) Biến đổi văn hóa tinh thần trong cộng đồng tộc người thiểu số tại chỗ ở khu vực Lang Biang, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam Abstract
Huỳnh Ngọc Thu
 
Vol 3, No 2b (2017) Nghiên cứu văn hóa Guptas dưới góc nhìn xuyên văn hóa Abstract
Lê Thị Sinh Hiền
 
Vol 6, No 1 (2020) Đối thoại liên văn hóa từ Những đêm trắng của Fyodor Dostoevsky đến Người yêu dấu của Sanjay Leela Bhansali Abstract
Lê Thị Tuân
 
Vol 4, No 6 (2018) Những đặc điểm văn hóa nổi bật của vùng biên giới Lào Cai (Việt Nam) - Vân Nam (Trung Quốc) Abstract
Trần Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Tám
 
Vol 5, No 4 (2019) Nghiên cứu so sánh khách du lịch tại hai khu di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam Abstract
Nguyễn Kỳ Nam
 
Vol 1, No 1 (2015) Biển với lục địa: Biển Việt Nam trong các không gian biển Đông Nam Á Abstract
Nguyễn Văn Kim
 
Vol 5, No 1b (2019) Người Hoa ở Nagasaki thế kỷ XVII-XVIII Abstract
Nguyễn Thị Lan Anh
 
Vol 5, No 1 (2019) Giá trị lịch sử - văn hóa của các khu tập thể cũ ở Hà Nội: Nghiên cứu trường hợp khu tập thể Trung Tự Abstract
Dương Tất Thành
 
Vol 6, No 1 (2020) Khía cạnh chính trị của cải cách giáo dục ở Pháp và việc thực thi chính sách giáo dục ở Việt Nam (từ năm 1870 đến năm 1914) Abstract
Lý Tường Vân
 
Vol 3, No 6 (2017) Điển phạm hóa của văn học nhà nho ở Việt Nam qua trường hợp Lê Thánh Tông - mối quan hệ giữa văn chương và trị nước Abstract
Đỗ Thu Hiền
 
Vol 5, No 6 (2019) Lối sống của cộng đồng người Việt ở Australia qua một số nghiên cứu nước ngoài Abstract
Trần Thị Thanh Giang
 
Vol 3, No 6 (2017) Các chủ thể phát triển, khách thể phát triển và những hình thức phát triển theo nghĩa “ngoại động từ” và “nội động từ” Abstract
Oscar Salemink
 
Vol 4, No 2b (2018) Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa gia đình Abstract
Nguyễn Thị Việt Hà
 
Vol 3, No 1b (2017) Đưa văn hóa trở thành lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu trong khoa học quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn chính sách Abstract
Nguyễn Mạnh Quân
 
Vol 5, No 3 (2019) Ngoại giao văn hóa Mỹ trong Chiến tranh Lạnh (1947-1991) Abstract
Nguyễn Văn Duẩn
 
Vol 3, No 3 (2017) Tôn giáo và biến đổi nhân khẩu học (Qua khảo cứu vấn đề di cư của người Mông ở Việt Nam) Abstract
Nguyễn Quang Hưng
 
Vol 4, No 3 (2018) Không gian văn hóa trong một số tiểu thuyết viết về nông thôn sau Đổi mới Abstract
Hồ Thị Giang
 
Vol 3, No 2b (2017) Thực trạng hoạt động ngoại giao văn hóa của Nhật Bản tại Đông Nam Á giai đoạn 2013-2016 Abstract
Phạm Lê Dạ Hương
 
1 - 25 of 27 Items 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"