Nghiên cứu văn hóa Guptas dưới góc nhìn xuyên văn hóa

Lê Thị Sinh Hiền

Abstract


Bài viết nghiên cứu văn hóa Ấn Độ thời kỳ Guptas. “Văn hóa Guptas” là một khái niệm tương đối mới trong giới nghiên cứu văn hóa Ấn Độ. “Văn hóa Guptas” được dùng để chỉ một giai đoạn lịch sử của Ấn Độ cổ đại, trong đó xã hội và văn hóa Ấn Độ phát triển thịnh vượng dưới sự trị vì của các vua Guptas. “Văn hóa Guptas” trở thành hình mẫu và có nhiều đóng góp cho văn hóa nghệ thuật dân tộc Ấn Độ. Cho đến nay văn hóa thời kỳ này vẫn còn nguyên giá trị và trở thành bản sắc của văn hóa Ấn Độ nói chung. Điều gì đã làm cho “Văn hóa Guptas” trở nên đặc sắc, có vai trò quan trọng trong việc định hình nền văn hóa dân tộc, và thể hiện một bước chuyển tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống? Bài viết đã vận dụng phương pháp nghiên cứu lịch đại và lý thuyết xuyên văn hóa để làm rõ vấn đề trên.

Ngày nhận 25/9/2017; ngày chỉnh sửa 22/12/2017; ngày chấp nhận đăng 29/12/2017


Keywords


văn hóa Guptas; xuyên văn hóa.

Full Text:

 Subscribers Only

References


D.N.Jha. 1997. Ancient India - An Introductory Outline. New Delhi, Manohar Press.

DD Kosambi. 2008. The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical Outline. New Delhi, Vikas Publishing House Press.

Doãn Chính. 2006. Veda Upanishad: Những bộ kinh triết lý tôn giáo cổ Ấn Độ. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

H. C. Chakladar.1999. Social Life in Ancient India: Studies in Vātsyāyana’s Kāmasūtra, New Delhi, Asian Public Service.

Hajimenakumara. 1999. Indian Buddhism, New Delhi, Asian Public Services.

http://www.vanhoahoc.vn/nghien-cuu/ly-luan-van-hoa-hoc, truy cập ngày 24/9/2017.

K.Antonova, G. Bongard-Levin, G. Kotov3ky. 1997. A History of India, Moscow, Progress Press.

Mikhail Epstein and Ellen Bery. 1999. Transcultrual Experiments: Russian and American Models of Creative Communication. New York: Palgrave MacMillan Press.

Nguyễn Tấn Đắc. 2000. Văn hóa Ấn Độ. Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh.

Phan Đồng Thiện, Lê Thị Sinh Hiền. 2013. Dấu ấn của Phật giáo Đại Thừa ảnh hưởng đến văn hóa và nghệ thuật của các nước Đông Nam Á. Kỷ yếu Hội thảo. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i2b.318

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172