Search


 
Issue Title
 
Vol 3, No 1 (2017) Cơ sở pháp lý của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa- tiếp cận góc độ Khoa học chính trị Abstract
Nguyễn Thanh Tùng
 
Vol 4, No 6 (2018) Lạc Việt: từ tộc danh đến căn tính tộc người Abstract
Đinh Hồng Hải
 
Vol 4, No 2b (2018) Tác động của chính sách dân tộc đến sự dịch chuyển xã hội của các tộc người thiểu số Abstract
Phạm Minh Thế
 
Vol 8, No 3 (2022) Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong loại hình tự sự văn học hiện đại dân tộc Thái Abstract
Nguyễn Thị Hải Anh
 
Vol 8, No 2b (2022) Những giải pháp bảo vệ vững chắc quyền độc lập dân tộc của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa Abstract
Lê Văn Thuật
 
Vol 4, No 6 (2018) Những đặc điểm văn hóa nổi bật của vùng biên giới Lào Cai (Việt Nam) - Vân Nam (Trung Quốc) Abstract
Trần Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Tám
 
Vol 6, No 1b (2020) Phát triển xã hội bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở Trung Bộ: Thách thức và chính sách Abstract
Hoàng Thanh Lịch, Nguyễn Văn Chiều
 
Vol 9, No 4 (2023) Lịch sử từ nguyên của từ “lò” và sự lan truyền các kiểu lò của Trung Quốc ở Đông Nam Á lục địa Abstract
Mark J. Alves
 
Vol 8, No 3 (2022) Tiếp cận giáo dục phổ thông của học sinh dân tộc thiểu số rất ít người ở Lai Châu: Một số vấn đề và hàm ý chính sách Abstract
Nguyễn Văn Chiều, Hoàng Thanh Lịch
 
Vol 9, No 3 (2023) Hoạt động ngoại giao văn hoá Việt Nam: Từ góc nhìn lý thuyết đến thực tiễn Abstract
Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Hồng Tân
 
Vol 4, No 3 (2018) Giới thiệu về Hình tượng học và vận dụng nghiên cứu hình ảnh phương Tây trong thơ văn của nhà nho đi sứ thế kỷ XIX Abstract
Tạ Thị Thanh Huyền
 
Vol 7, No 3b (2021) Biến đổi bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay Abstract
Lê Quốc Tuấn
 
Vol 2, No 1 (2016) Mối quan hệ giữa yếu tố lợi ích, bối cảnh sống và lựa chọn niềm tin tôn giáo: trường hợp đạo Tin lành trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay Abstract
Trần Thị Phương Anh
 
Vol 5, No 3 (2019) Tri thức địa phương trong quản lý nguồn nước của các dân tộc ít người ở Đông Nam Bộ-Việt Nam Abstract
Ngô Thị Phương Lan, Huỳnh Ngọc Thu
 
Vol 1, No 2 (2015) Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước thời kỳ đổi mới trong chiến lược phát triển bền vững của đất nước Abstract
Vũ Trường Giang
 
Vol 7, No 2b (2021) Thách thức đối với cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay trong ứng phó với biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường Abstract
Nguyễn Thị Lan
 
Vol 3, No 4 (2017) Vấn đề lợi ích quốc gia-nhận thức và khung hành động chung trong quan hệ quốc tế Abstract
Nguyễn Thanh Tùng
 
Vol 8, No 1b (2022) Tổng quan các nghiên cứu về sự du nhập của Phật giáo ở Tây Bắc và Tây Nam Bộ Việt Nam Abstract
Lê Trần Quyên
 
Vol 7, No 2b (2021) Thực trạng đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm đối với thanh niên khuyết tật các dân tộc thiểu số ở tỉnh Hoà Bình Abstract
Nguyễn Thị Thái Lan
 
Vol 2, No 2b (2016) Phật giáo-chính trị và vấn đề hòa hợp dân tộc ở Thái Lan thế kỷ XIX-XX Abstract
Trần Thị Họa My
 
1 - 20 of 20 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"