Vol 2, No 6 (2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v2i6

Table of Contents

Editorial foreword

Ban Biên Tập

Research Articles

Nguyễn Kim Sơn
621-635
Lê Ngọc Hùng
636-645
Trương Quang Lâm
646-656
Hoàng Cẩm Giang
657-668
Nguyễn Thu Hiền
669-682
Trần Văn Trọng
683-693
Trần Thúy Anh
694-702

Discussions

Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Minh Tuấn
703-711
Hoàng Khắc Nam
712-723
Trần Bách Hiếu, Nguyễn Văn Trung
724-736

Book Reviews

Nguyễn Mạnh Dũng
737-739

Information

Trần Văn Kham
740-746