Diễn hóa hình tượng Quan Vũ từ nhân vật lịch sử đến nhân vật văn học

Trần Văn Trọng

Abstract


Quan Vũ (Quan Công, Quan Vân Trường, Quan Đế) là nhân vật lịch sử đời Tam Quốc được đời sau tôn làm Võ thánh, thờ ở Võ miếu sánh ngang với Khổng Tử. Hình tượng Quan Vũ được hậu thế tôn sùng với tài năng võ công trác tuyệt, phẩm chất khí tiết trong sạch và nhân cách trung nghĩa cao đẹp lại chủ yếu là hình tượng do văn học nghệ thuật sáng tạo lên. Bài viết nghiên cứu quá trình diễn hóa (diễn biến thay đổi) hình tượng nhân vật này từ nhân vật lịch sử thành hình tượng văn học cũng như lí giải nguyên nhân của sự diễn hóa từ bối cảnh văn hóa tư tưởng xã hội.

Ngày nhận 08/8/2016; ngày chỉnh sửa 17/11/2016; ngày chấp nhận đăng 30/11/2016


Keywords


Quan Vũ; diễn hóa; diễn hóa hình tượng; nhân vật văn học; nhân vật lịch sử.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Cao Thừa.1989. Sự vật ký nguyên, Bắc Kinh, Trung Hoa thư cục.

Cô Chính Tùng, Sái Đông Châu. 2003. “Tống Nguyên văn học nghệ thuật dữ Quan Vũ tín ngưỡng đích hình thành”, Văn Sử Triết kỳ 4.

Chung Triệu Hoa. 1989. Nguyên san Toàn tướng bình thoại ngũ chủng giáo chú, quyển trung, Thành Đô, Ba Thục thư xã.

Đồng Thứ. 1983. Dụ Am tập, quyển 1, Đài Bắc, Đài Loan thương vụ ấn thư quán.

Giáng Vân-Hoàng Chí Trung. 2003. Tam Quốc ngoại truyện. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn học.

Hồng Mại.1996. Dung trai tục bút, quyển 11, Bắc Kinh, Trung Hoa thư cục.

Khâu Chấn Thanh. 1983. Tam Quốc diễn nghĩa tung hoành đàm. Quế Lâm, Li Giang xuất bản xã.

La Quán Trung. 1995. Tam Quốc diễn nghĩa. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn học, Phan Kế Bính dịch.

Lê Thời Tân. 2013. “Tam Quốc-lịch sử diễn nghĩa và diễn nghĩa lịch sử”, Nghiên cứu Trung Quốc,số 2.

Lí Đào. 1985. Tục tư trị thông giám trường biên, Thượng Hải, Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã.

Lỗ Tấn. 2002. Lược sử tiểu thuyết Trung Quốc. Hà Nội: Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội.

Mã Đoan Lâm. 1991. Văn hiến thông khảo, Bắc Kinh, Trung Hoa thư cục.

Nguyễn Trung Hiền và Nguyễn Như Phú dịch.

Phạm Tuấn. 1983. Hương Khê tập, Đài Bắc, Đài Loan thương vụ ấn thư quán.

Tân Ngũ đại sử. 1974. Bắc Kinh, Trung Hoa thư cục.

Tôn Thừa Trạch. 1982. Thiên phủ quảng ký, quyển 3. Bắc Kinh cổ tịch xuất bản xã.

Tống Công Yếu tập cảo.1997. Bắc Kinh, Trung Hoa thư cục.

Trần Thọ. 1975. Tam Quốc chí. Bắc Kinh, Trung Hoa thư cục.

Trương Lỗi. 1983. Minh đạo tạp chí. Bắc Kinh, Trung Hoa thư cục.

Trương Trấn. 1992. Quan đế chí, Thái Nguyên, Sơn Tây nhân dân xuất bản xã.

Vương Tế Châu. 1996. “Luận Quan Công sùng bái”, Thiên Tân khoa học xã hội, kỳ 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v2i6.167

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172