Search


 
Issue Title
 
Vol 5, No 2b (2019) Nhận thức của giảng viên, nghiên cứu viên và tăng ni sinh về chuẩn mực của khoa học Abstract
Đào Thị Mỹ Dung
 
Vol 2, No 1 (2016) Thái độ, chuẩn mực cá nhân, dự định và hành vi sexting: Khảo sát trên học sinh THCS và sinh viên đại học Abstract
Trần Thành Nam, Nguyễn Thị Minh Phú
 
Vol 7, No 4b (2021) Phương án cải thiện sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên sơ cấp trong khi học tiếng Hàn Quốc online Abstract
Phan Hoàng My Thương
 
Vol 3, No 3 (2017) Mức độ đáp ứng yêu cầu của việc làm ở sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội và nhân văn Abstract
Phạm Văn Quyết
 
Vol 7, No 2b (2021) Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng của sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời kỳ hội nhập Abstract
Nguyễn Thị Thu Hà, Đào Thúy Hằng
 
Vol 7, No 2b (2021) Việc sử dụng mạng xã hội Facebook với học tập và quan hệ gia đình của sinh viên hiện nay Abstract
Nguyễn Lan Nguyên
 
Vol 7, No 2b (2021) Mối liên hệ giữa việc sử dụng mạng xã hội với kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Abstract
Nguyễn Thái Bá, Phạm Văn Quyết
 
Vol 3, No 6 (2017) Một nghiên cứu về sự tương tác giữa giáo viên và học sinh cấp tiểu học từ góc nhìn giới Abstract
Quách Thị Gấm
 
Vol 3, No 4 (2017) Ảnh hưởng của động cơ và thái độ tới kết quả học tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Abstract
Bùi Thị Thúy Hằng
 
Vol 7, No 1 (2021) Đổi mới phương pháp dạy học triết học Mác - Lênin theo hướng phát triển tư duy phản biện của sinh viên đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 Abstract
Bùi Ngọc Quân, Nguyễn Tuấn Đạt
 
Vol 7, No 5b (2021) Trải nghiệm học tập trực tuyến của sinh viên trong bối cảnh COVID-19 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Abstract
Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Trang Nhung
 
1 - 11 of 11 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"