Search


 
Issue Title
 
Vol 4, No 2b (2018) Thực trạng giáo dục đại học ngoài công lập trong bối cảnh xã hội hóa giáo dục đại học ở Việt Nam Abstract
Tạ Thị Bích Ngọc
 
Vol 3, No 1b (2017) Chính sách Xã hội hóa giáo dục đại học ở Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển giáo dục đại học theo xu hướng hội nhập quốc tế Abstract
Tạ Thị Bích Ngọc
 
Vol 3, No 1b (2017) Đổi mới chính sách tự chủ về nhân sự ở các trường đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học trong giai đoạn hiện nay Abstract
Trịnh Ngọc Thạch
 
Vol 7, No 3b (2021) Tăng cường tiếp nhận các nguồn lực phi tài chính nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam Abstract
Tạ Thị Bích Ngọc
 
Vol 5, No 2b (2019) Tăng cường thu hút tài chính ngoài ngân sách nhằm thúc đẩy giáo dục đại học công lập đổi mới và phát triển Abstract
Tạ Thị Bích Ngọc
 
Vol 3, No 3 (2017) Triết lý giáo dục khai phóng của Wilhelm Humboldt và giá trị gợi mở cho việc đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay Abstract
Nguyễn Vũ Hảo
 
Vol 7, No 3b (2021) Thực trạng vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học môn Giáo dục học quân sự ở Trường Đại học Trần Quốc Tuấn Abstract
Trần Mậu Chung
 
Vol 5, No 4 (2019) Yêu cầu với sứ mệnh và mục tiêu của giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0 Abstract
Phạm Văn Quyết
 
Vol 6, No 2b (2020) Tổng quan về chính sách phát triển tổ chức vệ tinh (spin-off) thành doanh nghiệp khởi nghiệp trong trường đại học: Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam Abstract
Nguyễn Thị Tuyết Mai
 
Vol 6, No 2b (2020) Giáo dục đại học trong bối cảnh “bình thường mới” Abstract
Tạ Thị Bích Ngọc
 
Vol 7, No 5b (2021) Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất phương thức đánh giá năng lực thông tin cho sinh viên đại học tại Việt Nam Abstract
Bùi Thị Thanh Huyền, Đinh Việt Hải
 
Vol 7, No 5b (2021) Trải nghiệm học tập trực tuyến của sinh viên trong bối cảnh COVID-19 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Abstract
Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Trang Nhung
 
Vol 3, No 1b (2017) Tự chủ và trách nhiệm giải trình của giáo dục đại học Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế Abstract
Phạm Thị Thanh Hải
 
1 - 13 of 13 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"