Announcements

Indexing

 
The journal is currently indexed by Google Scholar, Worldcat, OpenArchives, and being considered by JSTOR, CrossRef, DOAJ, Index Copernicus, Advanced Sciences Index and other databases.  
Posted: 2015-12-01 More...
 

Thể lệ gửi bài cho Tạp chí KHXH&NV

 
1. Bài đăng trên Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn là bài chưa được đăng trên các sách, báo, tạp chí khác. Bài gửi đăng được đánh máy vi tính trên giấy khổ A4, phông chữ Unicode (Times New Roman), cỡ chữ 13, giãn dòng 1.2cm. Mỗi bài gửi cho Toà soạn gồm 1 bản điện tử, tối thiểu 6.000 từ và tối đa 15.000 từ đối với bài nghiên cứu hoặc không quá 1.500 từ đối với bài điểm sách/thông tin khoa học, 1 bản tóm tắt nội dung (tiếng Việt và tiếng Anh) không quá 250 từ kèm theo các từ khoá (tối đa 5 từ khóa) để ngay sau tên bài. Trong bài viết, tên riêng của người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên văn, trừ những tên đã được Việt hóa (như Trung Quốc, Thái Lan,...). Các chú thích của bài viết để ở cuối trang, và được đánh số thứ tự tăng dần, bắt đầu từ số 1.  
Posted: 2017-09-27 More...
 
1 - 2 of 2 Items