Mối quan hệ giữa yếu tố lợi ích, bối cảnh sống và lựa chọn niềm tin tôn giáo: trường hợp đạo Tin lành trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay

Trần Thị Phương Anh

Abstract


Bài viết dựa trên kết quả cuộc khảo sát ở Tây Nguyên năm 2013 của Viện Nghiên cứu Tôn giáo. Trên cơ sở phân tích những dữ liệu định tính và định lượng thu được, bài viết góp phần luận giải một số nguyên nhân về sự lựa chọn đạo Tin Lành thay thế cho các niềm tin tôn giáo truyền thống trong người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Về cơ bản, bài viết cung cấp thêm cứ liệu và lý luận về mối quan hệ biện chứng giữa yếu tố lợi ích, bối cảnh sống và sự lựa chọn niềm tin tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

-----------------

The article mainly reports outcomes of the survey in the Central Highlands in 2013 conducted by the Institute for Religious Studies. Basing on processed qualitative and quantitative data, the author seeks to shed light on reasons for remarkable success of Protestantism over the indigenous and traditional religious beliefs among the minority ethnics in this region. Further, the article provides an account for the argument that there is a dialectic relation among interests, social context, and the religious option in Vietnam at the present


Keywords


Đạo Tin Lành; dân tộc thiểu số; Tây Nguyên; lựa chọn niềm tin tôn giáo

References


Ban Tôn giáo tỉnh Đăk Lăk. 2013. "Vấn đề truyền bá và phát triển tôn giáo vào vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Đăk Lăk". Bài trình bày tại Hội thảo khoa học Biến đổi tôn giáo ở Tây Nguyên- Thực trạng, chính sách và chính sách. Buôn Ma Thuột. 2013.

Claude Lévi-Strauss. 2015. Tristes Tropiques, Penguin Edition.

Đinh Văn Hạnh. 2010. "Thực trạng phát triển Tin Lành ở Tây Nguyên". Tạp chí Xưa và Nay. Số 370. tháng 12/2010.

http://taynguyen3.vast.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=159:moi-quan-he-giua-ton-giao-voi-xa-hoi-o-tay-nguyen&catid=13&Itemid=18

Mai Thanh Sơn. 2011. Chính sách đất đai và văn hóa tộc người: Nghiên cứu trường hợp tại Đăk Lăk. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Ngô Đức Thịnh. 2010. “Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các tộc người ở Tây Nguyên”. Tạp chí Phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng. Số 3+4/2010.

Nguyễn Thị Hạnh. 2004. Mẫu hệ, phụ nữ Ê-đê và kinh tế hộ gia đình. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

Nguyễn Thị Yên. 2015. "Tôn giáo tín ngưỡng với sự hình thành lối sống của các tộc người bản địa ở Tây Nguyên". Bài trình bày tại Hội thảo Giá trị, vai trò của tôn giáo đối với việc xây dựng và nâng cao đạo đức, lối sống con người Việt Nam hiện nay, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Hà Nội.

Nguyễn Văn Minh. 2006. "Một số vấn đề của đạo Tin Lành của người dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên hiện nay". Tạp chí Dân tộc học. Số 4/2006.

Phạm Quỳnh Phương. 2014. "Sự biến đổi tâm thức tôn giáo truyền thống của người Tây Nguyên hiện nay". Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo. Số 04 /2014.

Tạ Chí Đại Trường. 2014. Thần, người và đất Việt. Hà Nội: Nxb. Tri Thức.

Tô Ngọc Thanh. 2004. "Văn hóa các tộc người Tây Nguyên, thành tựu và thực trạng". Trong sách Văn hóa các dân tộc Tây Nguyên: Thực trạng và những vấn đề đặt ra, chủ biên Trần Văn Bính. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị-Quốc gia.

Trần Văn Bính. 2004. Văn hóa các dân tộc Tây Nguyên-Thực trạng và những vấn đề đặt ra, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Trung Thị Thu Thủy. 2014. Tác động của đô thị hóa đến không gian cư trú của các dân tộc tại chỗ Tây Nguyên (http://www.tuyengiao.vn/Home/vanhoavannghe/nghiencuutraodoivanhoa/69611/Tac-dong-cua-do-thi-hoa-den-khong-gian-cu-tru-cua-cac-dan-toc-tai-cho-Tay-Nguyen). Truy cập tháng 1 năm 2016.

Viện Nghiên cứu Văn hóa. 2006. Nghi lễ và phong tục các tộc người ở Tây Nguyên. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v2i1.38

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172