Vol 2, No 2b (2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v2i2b

Chuyên san dành cho Nghiên cứu sinh và Học viên Cao học

Table of Contents

Editorial foreword

Ban Biên Tập

Research Articles

Trần Thị Quang Hoa
173-179
Nguyễn Thị Hoài An
180-192
Nguyễn Tuấn Anh
193-203
Mai Tuyết Hạnh
204-217
Trần Hà Thu
218-225
Bùi Thị Thu Vân
226-238
Nguyễn Ngọc Phú
239-249
Đinh Thị Xuân Hạnh
250-267
Tạ Thị Thu Hằng
268-276
Dương Tất Thành
277-286
Trần Thị Họa My
287-298