Vấn đề lợi ích quốc gia-nhận thức và khung hành động chung trong quan hệ quốc tế

Nguyễn Thanh Tùng

Abstract


Lợi ích quốc gia cho đến nay vẫn là mục tiêu căn bản mà các nước vẫn hướng tới kiếm tìm trong tương tác quốc tế. Hiểu được lợi ích quốc gia là một công cụ lý thuyết quan trọng để giải mã hành xử của mỗi quốc gia. Bên cạnh đó, các quốc gia khi hiểu được những nền tảng lợi ích của mình và xác định được khung hành động phù hợp trong mối tương quan giữa sức mạnh bản thân và môi trường quốc tế sẽ có khả năng xác lập được những bước đi thích hợp để bảo vệ và kiếm tìm những lợi ích quan trọng. Bài viết sẽ phân tích về mặt lý thuyết những lợi ích quốc gia nền tảng nhất, quan trọng nhất chi phối lối tư duy và hành xử của các quốc gia. Bên cạnh đó, bài viết cũng phân tích một khung hành động chung mà các quốc gia thường tiến hành trong các tương tác quan hệ quốc tế hiện nay. Từ khung lý thuyết này, các sự kiện quốc tế có thể phần nào được lý giải một cách hệ thống, minh bạch.

Ngày nhận 24/3/2017; ngày chỉnh sửa 17/6/2017; ngày chấp nhận đăng 30/8/2017


Keywords


Lợi ích dân tộc; quốc gia; chủ nghĩa hiện thực; chủ nghĩa lý tưởng; quyền lực.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Kegley, Charles W. & Shannon L. Blanton. 2011. World Politics-Trend and Transformation (2010-2011 Edition). Boston: Wadsworth, Cengage Learning.

Lại Văn Toàn (Chủ biên). 2001. Trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh: Phân tích và dự báo (Tập 2). Hà Nội: Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia.

Nye, Joseph. 2011. The Future of Power. New York: PublicAffairs.

Phạm Thái Việt (chủ biên). 2012. Ngoại giao văn hóa-Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị-Hành chính.

Rourke, John T. 1991. International Politics on the World Stage (Third Edition), New York: Guilford, Dushkin Publishing Group.

Rourke, John T. & Mark A. Boyer. 2002. International Politics on the World Stage (Brief), New York: McGraw-Hill/Dushkin.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i4.229

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172