Phát triển xã hội bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở Trung Bộ: Thách thức và chính sách

Hoàng Thanh Lịch, Nguyễn Văn Chiều

Abstract


Sử dụng phương pháp phân tích tài liệu và so sánh, bài viết đã tổng quan tình hình nghiên cứu về phát triển bền vững và phát triển xã hội bền vững. Khung phân tích cơ bản của bài viết dựa trên các khái niệm cơ bản về vùng, phát triển bền vững vùng, trắc lượng nội dung phát triển xã hội bền vững. Các rào cản cơ bản trong phát triển xã hội bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở Trung Bộ đã được nhận diện bao gồm: nghèo đói, việc làm và sinh kế, an sinh xã hội, bảo tồn và phát triển văn hóa. Quan điểm cơ bản để xây dựng chính sách phát triển xã hội bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở Trung Bộ là tôn trọng sự đa dạng, liên ngành và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Khung chính sách định hướng cho phát triển xã hội bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở Trung Bộ là phát triển kinh tế và giảm nghèo, bảo đảm sự sẵn có và chất lượng của dịch vụ y tế, giáo dục, bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ngày nhận 30/9/2020; ngày chỉnh sửa 15/10/2020; ngày chấp nhận đăng 01/12/2020


Keywords


phát triển xã hội bền vững; dân tộc thiểu số; Trung Bộ.

References


Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. 2019. Quyết định số 1052 ngày 29/7/2019 về việc Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2018. Báo cáo số 426 /BC-CP, ngày 4/10/2018 về Đánh giá 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS và MN, giai đoạn 2016 -2018.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2019. Báo cáo số 138/BC-CP, ngày 15/4/2019 về việc Thực hiện chính sách, pháp luật về CTMTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng DTTS, MN giai đoạn 2015-2018.

Phạm Linh Chi, Phùng Đức Tùng, Nguyễn Quỳnh Chi, Đặng Kim Chi, Bùi Đăng Minh, Tạ Thị Khánh Vân. 2018. 54 dân tộc: Vì sao khác biệt. Hà Nội: Nhà xuất bản Thanh niên.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2020. Báo cáo số 186 /BC-CP, ngày 4/5/2020 về việc Đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Clausen, L. 1992. “Social Differentiation and the Long - Term Origin of Disasters”. Natural Hazards VI(2): 181 - 190, ISSN 0921- 030X; https://link.springer.com/article/10.1007/BF00124622

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2006. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2011. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần XI. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Ngân hàng Thế giới. 2012. Tăng trưởng xanh cho mọi người: Con đường hướng tới Phát triển Bền vững. Hà Nội: Nhà xuất bản Hồng Đức.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2019. Nghị quyết số 88/2019/QH14 kỳ họp thứ 8 ngày 18 tháng 11 năm 2019 về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Thủ tướng Chính phủ. 2004. Quyết định số 153/2004/ QĐ-TTg ngày 17/8/2004 về việc ban hành "Định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam”.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2012. Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 ban hành theo Quyết định số 432/QĐ-TTg, ngày 12/4/2012.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2013. Quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 1114/QĐ-TTg, ngày 9/7/2013.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2017. Quyết định số 582/QĐ-TTg về việc Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

Nguyễn Duy Thụy. 2019. An sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Tổng cục Thống kê. 2019. Kết quả sơ bộ Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở thời điểm 01/4/2019.

Tổng cục Thống kê và Ủy ban Dân tộc. 2016. Kết quả Điều tra thực trang kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số, năm 2015.

Ủy ban Dân tộc. 2016. Kết quả điều tra thực trạng KT-XH 53 DTTS năm 2015. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc.

Ùy ban Dân tộc. 2019. Điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

Bộ Chính trị. 2004. Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung đến năm 2010.

Bộ Chính trị. 2012. Kết luận số 25-KL/TW ngày 02/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung đến năm 2020.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v6i1b.601

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172