Thực trạng đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm đối với thanh niên khuyết tật các dân tộc thiểu số ở tỉnh Hoà Bình

Nguyễn Thị Thái Lan

Abstract


Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng chính sách đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm đối với thanh niên khuyết tật các dân tộc thiểu số tại Hoà Bình. Nghiên cứu được thực hiện kết hợp các phương pháp định lượng và định tính với 151 khách thể là thanh niên khuyết tật người dân tộc thiểu số và 27 cán bộ trong mạng lưới hỗ trợ tại địa phương. Kết quả cho thấy thanh niên khuyết tật các dân tộc thiểu số đang phải đối mặt với nhiều rào cản làm hạn chế quá trình tham gia của họ vào đào tạo, tìm kiếm việc làm. Nghiên cứu cũng xác định những yếu tố xã hội chính theo mô hình sinh thái tác động đến tình trạng này của họ bao gồm nhận thức và hạn chế của bản thân thanh niên khuyết tật người dân tộc thiểu số, gia đình, đội ngũ cán bộ hỗ trợ và các chương trình, chính sách trong đào tạo và hỗ trợ việc làm, đặc biệt là tại địa phương. Nghiên cứu gợi mở cho những hoạt động trợ giúp xã hội và tăng cường hiệu lực của chính sách đào tạo hướng đến tạo điều kiện cho thanh niên khuyết tật người dân tộc thiểu số có thể tiếp cận và sử dụng hiệu quả các chính sách về đào tạo, hỗ trợ việc làm giúp họ hoà nhập xã hội và không bị bỏ lại phía sau.

Ngày nhận 29/7/2021; ngày chỉnh sửa 15/10/2021, ngày chấp nhận đăng 30/10/2021


Keywords


thanh niên khuyết tật người dân tộc thiểu số; chính sách; đào tạo nghề; hỗ trợ việc làm; các yếu tố xã hội

References


Balcazar E Fabricio và cộng sự. 2012. "Improving the Transition Outcomes of Low-Income Minority Youth with Disabilities." Exceptionality 20(2):114-32.

Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương. 2019. Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01tháng 4 năm 2019. Tổ chức thực hiện và kết quả sơ bộ. Hà Nội: Nhà Xuất bản thống kê". Cổng thông tin của Tổng cục thống kê (https://www.gso.gov.vn/en/data-and-statistics/2019/10/preliminary-result-of-vietnam-population-and-housing-census-2019/). Truy cập tháng 5 năm 2021.

Bảo Bình. 2017. "Dạy nghề cho người khuyết tật còn nhiều bất cập". Cổng thông tin báo Hoà nhập (http://hoanhap.vn/bai-viet/day-nghe-cho-nguoi-khuyet-tat-con-nhieu-bat-cap-19623). Truy cập tháng 8 năm 2020.

Bộ Nội vụ, Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam. 2019. "Báo cáo về thanh niên Việt Nam giai đoạn 2015-2018". Cổng thông tin Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (https://vietnam.unfpa.org/en/publications/report-vietnamese-youth-2015-2018). Truy cập tháng 5 năm 2021.

Crawford, C. 2012. Youth with disabilities in transition from school to work or post- secondary education and training: A review of the literature in the United States and the United Kingdom. Toronto: Institute for Research and Development on Inclusion and Society.

Cục Bảo trợ xã hội. 2020. Báo cáo tổng kết của Uỷ ban quốc gia về người khuyết tật Việt Nam 2020. Hà Nội: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Huỳnh Thảo. 2017. "Đào tạo nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật: Cần phù hợp với thực tế". Báo Quảng Ngãi (http://baoquangngai.vn/channel/2027/201705/dao-tao-nghe-va-tao-viec-lam-cho-nguoi-khuyet-tat-can-phu-hop-voi-thuc-te-2811179). Truy cập tháng 8 năm 2020.

ILO. 2019. Viet Nam to ratify ILO Convention on employment for workers with disabilities: The country continues to align its legal framework with international labour standards to protect vulnerable workers' groups. Hanoi: International Labour Organization. Cổng thông tin của Tổ chức Lao động Quốc tế. (https://www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/newsitems/WCMS_679336/lang--en/index.htm). Truy cập tháng 5 năm 2021.

ILO. 2008. Decent work for people with disabiliies: Employment-related services for persons with disabilities in Vietnam. Hanoi: International labour Orgnisation.

Nguyễn Bá Ngọc và cộng sự. 2012. Đề tài Đánh giá thực trạng khả năng và cơ hội tiếp cận dịch vụ xã hội của nhóm người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Hà Nội: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Palmer Michael và cộng sự. 2015. "The Economic Lives of People with Disabilities in Vietnam". Plos One, 10(7):e0133623. DOI: 10.1371/journal.pone.0133623

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hòa Bình. 2018. Báo cáo kết quả giải quyết việc làm, dạy nghề, cai nghiện ma túy trợ cấp xã hội cho thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2008-2018. Hoà Bình.

Tổng cục Thống kê. 2018. Việt Nam: "Điều tra quốc gia người khuyết tật (National survey on people with disabilities) 2016". Cổng thông tin của Tổng cục thống kê. (https://www.gso.gov.vn/en/data-and-statistics/2019/03/vietnam-national-survey-on-people-with-disabilities-2016/). Truy cập tháng 5 năm 2021.

UN. 2016. Toolkit on Disability for Africa: The right of persons with disabilities to work. New York: United Nations

UN. 2006. Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol. Cổng thông tin của Liên hợp quốc (https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html#Fulltext). Truy cập tháng 5 năm 2021.

UN Division for Inclusive Social Development. 2017. World social situation report in 2016. New York: United Nations.

UNDESA. 2020. "Youth with disabilities". Cổng thông tin của Ban Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc (United Nations Department of Economic and Social Affairs). (https://www.un.org/development/desa/youth/youth-with-disabilities.html). Truy cập tháng 5 năm 2021.

UNESCO. (2017). "GEM report summary on disabilities and education". Cổng thông tin của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hợp quốc (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization United Nations). (https://en.unesco.org/gem-report/sites/default/files/GAW2014-Facts-Figures-gmr_0.pdf.pdf). Truy cập tháng 5 năm 2021.

UNICEF. (2013). "Children and young people with disabilities: Fact sheet". Cổng thông tin của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (United Nations International Children's Emergency Fund) (https://sites.unicef.org/disabilities/files/Factsheet_A5__Web_REVISED(1).pdf). Truy cập tháng 5 năm 2021.

Walsh Anne, Suanne Lindsay, & Ewan Ben. 2012. Working with young people from aminority ethinic background in Access all area: a Diversity Toolkit for the Youth Work Sector. Dublin: NYCI and Youthnet.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172