Thách thức đối với cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay trong ứng phó với biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường

Nguyễn Thị Lan

Abstract


Biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường đang đặt ra nhiều thách thức với hầu hết các quốc gia trên thế giới bởi những tác động to lớn đến đời sống con người, đặc biệt với những nhóm dễ bị tổn thương như cộng đồng dân tộc thiểu số. Bài viết phân tích một số khó khăn, thách thức đối với các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay trong ứng phó với biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường, đó là những biến đổi đang diễn ra nhanh, mạnh, khó lường của hiện tượng này tại Việt Nam; sự phát triển thấp, không đồng đều về kinh tế, xã hội của cộng đồng các dân tộc thiểu số và những thách thức trong tổ chức, thực hiện các chủ trương, chính sách và chương trình, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường tại nhiều vùng dân tộc thiểu số. Trên cơ sở này, bài viết góp phần định hướng cho các hoạt động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường ở các vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay.

Ngày nhận 20/8/2021; ngày chỉnh sửa 21/9/2021; ngày chấp nhận đăng 30/10/2021


Keywords


thách thức; biến đổi khí hậu; suy thoái môi trường; dân tộc thiểu số

References


Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX. 2019. “Kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới”. Thư viện pháp luật,

(https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ket-luan-65-KL-TW-2019-tiep-tuc-thuc-hien-Nghi-quyet-24-NQ-TW-cong-tac-dan-toc-trong-tinh-hinh-moi-427503.aspx). Truy cập tháng 7 năm 2021.

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2016. Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2011. “Nghị định về Công tác dân tộc số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011”. Thư viện pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-05-2011-ND-CP-cong-tac-dan-toc-117534.aspx). Truy cập tháng 7 năm 2021.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2019. “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2030” (http://files.ubdt.gov.vn/files/ecm/source_files/2019/12/27/11582573_De%20an%20Tong%20the%20phat%20trien%20KT-XH_19-12-27.pdf). Truy cập tháng 7 năm 2021.

Germanwatch. 2018. Global climate risk index 2018: Germanwatch e.

(https://germanwatch.org/sites/default/files/publication/20432.pdf). Truy cập tháng 7 năm 2021.

IPCC. 2013. Climate Change: The Physical Science Basis. Summay for Policymakers: Cambridge University Press (https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL.pdf). Truy cập tháng 7 năm 2021

Quốc hội Việt Nam. 2014. “Luật Bảo vệ Môi trường”. Thư viện pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-bao-ve-moi-truong-2014-238636.aspx). Truy cập tháng 7 năm 2021.

Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận. 2019. Báo cáo thực trạng ứng phó với biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. 2017. Ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Thanh niên.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172