Cơ sở pháp lý của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa- tiếp cận góc độ Khoa học chính trị

Nguyễn Thanh Tùng

Abstract


Việc xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã được nhiều tài liệu nhắc đến. Qua bài viết này, chúng tôi sẽ "mổ xẻ" lại một lần nữa sự lựa chọn mô hình quốc gia của cả dân tộc sau sự kiện Cách mạng tháng Tám. Bài viết sẽ phân tích trình tự xây dựng một nhà nước-dân tộc hiện đại, những tiêu chí bắt buộc phải có của một nhà nước-dân tộc hiện đại mà cả thế giới bất kể phe phái tư bản hay cộng sản cũng phải thừa nhận, cũng như những khó khăn gian khổ mà cả dân tộc phải giải quyết trước sự chống phá dữ dội của thực dân Pháp. Những cơ sở pháp lý quan trọng này cuối cùng cũng được hoàn thành vào cuối năm 1946 đã khiến thực dân Pháp phải lộ rõ bộ mặt thực dân chà đạp lên công lý và pháp lý nhân loại, xâm lược một quốc gia đã có đầy đủ chủ quyền, tạo thành một vết nhơ trong lịch sử phương Tây. Và những cơ sở pháp lý này cho đến ngày nay vẫn mãi là những tiêu chí quan trọng để toàn thể nhân dân Việt Nam hướng tới hoàn thiện.

Ngày nhận 14/7/2016; ngày chỉnh sửa 08/12/2016; ngày chấp nhận đăng 02/02/2017


Keywords


Nhà nước-dân tộc; nhà nước; dân tộc; cơ sở pháp lý; dân chủ; Việt Nam; Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam. 2006. Lịch sử Chính phủ Việt Nam, tập 1. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đỗ Trung Hiếu. 2004. Một số suy nghĩ về xây dựng nền dân chủ ở Việt Nam hiện nay. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 4. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

John T. Rourke. 2007. International Politics on the World Stage (Eleventh Edition), Mc Graw Hill, New York.

Lê Mậu Hãn. 2000. Đại cương lịch sử Việt Nam, tập 3. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Lê Thành Khôi. 2014. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Nguyễn Đăng Dung. 2007. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Đăng Dung. 2008. Nhà nước là những con số cộng giản đơn. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động.

Phạm Minh Chính-Vương Quân Hoàng. 2009. Kinh tế Việt Nam thăng trầm và đột phá. Hà Nội: Nhà xuất bản Tri thức.

Phạm Thái Việt. 2006. Toàn cầu hóa-Những biến đổi lớn trong đời sống chính trị quốc tế và văn hóa. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Phạm Thái Việt. 2008. Vấn đề điều chỉnh chức năng và thể chế của nhà nước dưới tác động của toàn cầu hóa. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i1.185

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172