Search


 
Issue Title
 
Vol 7, No 4b (2021) Đào tạo Tiếng Hàn Quốc ở Việt Nam - Thực trạng và những thách thức trong bối cảnh mới Abstract
Lê Thị Thu Giang
 
Vol 5, No 3 (2019) Những tiêu chí lựa chọn thơ ca hay là những định hướng cho nền thi học Đại Việt thế kỷ XV qua bộ thi tuyển đầu tiên - Việt âm thi tập Abstract
Phạm Vân Dung
 
Vol 7, No 6 (2021) Sự hội nhập của Đàng Trong thế kỷ XVI – XVIII nhìn từ dòng chảy các nguồn thương phẩm Abstract
Vũ Thị Xuyến
 
Vol 2, No 6 (2016) Văn học hiện đương đại Trung Quốc ở Việt Nam: Một góc nhìn về diện mạo dịch thuật trong 30 năm Đổi mới (1986-2016) Abstract
Nguyễn Thu Hiền
 
Vol 7, No 3b (2021) Tăng cường tiếp nhận các nguồn lực phi tài chính nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam Abstract
Tạ Thị Bích Ngọc
 
Vol 9, No 2b (2023) Cơ sở lý luận xây dựng mô hình thư viện số đại học dùng chung tại Việt Nam Abstract
Nguyễn Thị Nhung
 
Vol 9, No 4 (2023) Kinh Dịch tại Việt Nam: Nhìn từ các sáng tác đại tự, câu đối, minh văn truyền thống Abstract
Bùi Bá Quân
 
Vol 9, No 3 (2023) Miền Trung Việt Nam trong mạng lưới thương mại Angkor (802-1432) Abstract
Trần Văn Mạnh
 
Vol 7, No 3b (2021) Phát triển tổ chức vệ tinh (spin - off) thành doanh nghiệp khởi nghiệp trong trường đại học: Thực tiễn từ các quốc gia phát triển và hàm ý chính sách cho Việt Nam Abstract
Nguyễn Thị Tuyết Mai
 
Vol 7, No 3b (2021) Ngoại biên với trung tâm: Một tiếp cận toàn cảnh về sự vận động của khu vực vùng cao trong lịch sử Đại Việt (thế kỷ XI-XVI) Abstract
Lý Đình Hoan
 
Vol 7, No 1 (2021) Vấn đề phòng chống tham nhũng ở Việt Nam trong thời kỳ phong kiến Abstract
Đỗ Đức Minh
 
Vol 9, No 6 (2023) 23 lần giao lưu, tiếp xúc của sứ thần Đại Việt và Triều Tiên tại Trung Quốc Abstract
Hoàng Thị Yến, Nguyễn Thị Nguyệt Minh
 
Vol 9, No 5 (2023) Ngô Sĩ Liên’s View in Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Resistance to China or Expression of Equivalence? Abstract
Insun Yu
 
1 - 13 of 13 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"