Vấn đề phòng chống tham nhũng ở Việt Nam trong thời kỳ phong kiến

Đỗ Đức Minh

Abstract


Tham nhũng là một "căn bệnh của quyền lực" xuất hiện từ khá sớm trong xã hội loài người, từ khi xã hội phân chia quyền lực, hình thành giai cấp và nhà nước. Nhìn lại lịch sử, suốt chiều dài hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, nhằm thực hiện các mục tiêu chính trị “quốc thái dân an”, “dân giàu, nước mạnh”, người Việt đã sớm nhận biết được tệ nạn tham nhũng và những nguy cơ của nó và tích cực lên án, phòng chống, tìm ra những "phương thuốc đặc trị" căn bệnh này, để lại cho hậu thế những bài học kinh nghiệm và ý nghĩa sâu sắc.

Ngày nhận 05/6/2020; ngày chỉnh sửa 07/12/2020; ngày chấp nhận đăng 22/2/02021


Keywords


tham nhũng; tham ô; cổ đại; phong kiến; Việt Nam.

References


Báo Đất Việt. 2012. “Giải mã những ngôi mộ đất sơ sài của các vị vua nhà Lý” (https://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-viet/giai-ma-nhung-ngoi-mo-dat-so-sai-cua-cac-vi-vua-nha-ly-2324372). Truy cập ngày 26/1/2021.

Bùi Xuân Đính. 2004. Những kế sách dựng xây đất nước của cha ông ta. Hà Nội: Nhà xuất bản Tư pháp.

Campbell Black Henry. 1968. Black’s Law Dictionary. ST.Paul, Minn. West Publishing Co.

Đào Duy Anh. 1976. Nguyễn Trãi toàn tập. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Đỗ Bang. 1998. Khảo cứu kinh tế và tổ chức bộ máy nhà nước triều Nguyễn: Những vấn đề đặt ra hiện nay. Huế: Nhà xuất bản Thuận Hóa.

Đỗ Đức Minh. 2013. Học thuyết Pháp trị Trung Hoa cổ đại - Giá trị và sự tham khảo trong quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính.

Hoàng Phê. 2000. Từ điển tiếng Việt. Đà Nẵng: Nhà xuất bản Đà Nẵng - Trung tâm từ điển học.

Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. 2020. Quản trị Nhà nước và Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam trước năm 1945 (Sách tham khảo). Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Lê Đức Tiết. 2007. Lê Thánh Tông - Vị vua anh minh, nhà cách tân vĩ đại. Hà Nội: Nhà xuất bản Tư pháp.

Lê Quý Đôn. 2007. Kiến văn tiểu lục, Quyển 1. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.

Luật hồi tỵ phòng chống tham nhũng quyền lực”. (https://thanhnien.vn/van-hoa/luat-hoi-ty-phong-chong-tham-nhung-quyen-luc-834953.html). Truy cập ngày 26/1/2021.

Minh Vượng. 2013. “Còn mãi tấm gương một người thày, người viết Thất trảm sớ nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam” (http://baotanglichsuquocgia.vn/vi/Articles/3098/14580/con-mai-tam-guong-mot-nguoi-thay-nguoi-viet-that-tram-so-noi-tieng-trong-lich-su-viet-nam.html). Truy cập ngày 26/1/2021.

Nguyễn Quang Thắng. 2002. Lược khảo Hoàng Việt luật lệ. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.

Oxford Cambridge. 1997. Từ điển Anh - Việt. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.

Phạm Thị Hảo. 1999, Kinh Thi tinh tuyển. Đồng Nai: Nhà xuất bản Đồng Nai.

Phan Huy Chú. 1992. Lịch triều hiến chương loại chí (bản dịch của Viện Sử học). Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Quốc sử quán triều Nguyễn. 1994. Minh Mệnh chính yếu, tập 1. Huế: Nhà xuất bản Thuận Hóa.

Quốc sử quán triều Nguyễn. 1998. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Quốc sử quán triều Nguyễn. 2007a. Đại Nam thực lục, tập 1. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Quốc sử quán triều Nguyễn. 2007b. Đại Nam thực lục, tập 2. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Quốc sử quán triều Nguyễn. 2007c. Đại Nam thực lục, tập 5. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Quốc sử quán triều Nguyễn. 2007d. Đại Nam thực lục, tập 7. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Russel Bertrand. 1972. Quyền lực (Nguyễn Vương Chấn, Đàm Xuân Cận dịch). Nhà xuất bản Hiện đại.

(http://quyetnguyenblog.blogspot.com/2012/06/quyen-luc-i-bertrand-russell.html). Truy cập tháng 1 năm 2021.

Trần Đình Ba. 2016. Nhà Lê Sơ (1428-1527) với công cuộc chống nạn Sâu dân, mọt nước. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Tổng hợp.

Viện Đại học Huế. 1961. An Nam chí lược (soạn giả Lê Tắc). Huế.

Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 2009a. Đại Việt sử ký toàn thư, tập 1. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. 2009b. Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 2009c. Đại Việt sử ký toàn thư, tập 3. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Viện Sử học Việt Nam (sưu tầm và in). 1976. Nguyễn Trãi toàn tập. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Viện Sử học Việt Nam. 2013. Quốc triều Hình luật (Luật hình triều Lê). Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Việt Nam Tiểu học tùng thư Lecture (Cours Elémentaire). 1935. Quốc văn Giáo khoa thư - Lớp Sơ đẳng. Rectorat de l’université indochine.

Vũ Huy Chân.1973. Việt sử thông lãm, tập 1. Sài gòn: Nhà xuất bản Sài Gòn.

Vũ Thị Phụng. 2001. “Những biện pháp chống tham nhũng của nhà nước phong kiến Việt Nam”. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 6, Hà Nội.

Yu In-sŏn.1994. Luật và xã hội Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v7i1.623

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172