Search


 
Issue Title
 
Vol 9, No 2b (2023) Đổi mới giáo dục phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh Abstract
Lê Thị Hà
 
Vol 4, No 2b (2018) Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ môi trường theo quan điểm Hồ Chí Minh Abstract
Hoàng Thị Ngọc Minh
 
Vol 4, No 2b (2018) Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa gia đình Abstract
Nguyễn Thị Việt Hà
 
Vol 4, No 1b (2018) Giá trị của Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay Abstract
Vũ Thị Kiều Ly
 
Vol 3, No 2b (2017) Từ những trở lực được Hồ Chí Minh cảnh báo, ngăn ngừa đến những nguy cơ, thách thức mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang nhận diện và xác định Abstract
Phan Tăng Tuấn, Nguyễn Thị Quyến
 
Vol 3, No 6 (2017) Về vấn đề bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam (Qua nghiên cứu quan điểm của Hồ Chí Minh) Abstract
Mạch Quang Thắng
 
Vol 6, No 2b (2020) Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây bảo vệ môi trường và định hướng khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên Abstract
Trần Thanh Sơn
 
1 - 7 of 7 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"