Về vấn đề bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam (Qua nghiên cứu quan điểm của Hồ Chí Minh)

Mạch Quang Thắng

Abstract


Hồ Chí Minh là người luôn có tư duy đổi mới. Vì vậy, quan điểm của ông về vấn đề bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam có sự phát triển: lúc đầu coi Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp vô sản-theo đúng quan điểm của C.Mác, về sau ông coi Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của toàn dân tộc (hoặc, một cách thể hiện khác, ông coi Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của dân tộc Việt Nam). Trên cơ sở nghiên cứu quan điểm của Hồ Chí Minh về bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam, bài viết này soi vào thực tiễn hiện nay ở Việt Nam để nêu lên một số ý kiến có thể coi là tư duy mới về một vấn đề thường được nhiều người ở Việt Nam coi là xưa cũ. Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay thực tế là đảng của giới tinh hoa của đất nước chứ không thuộc một giai tầng nào. Bản chất này phản ánh nền tảng vững chắc cho chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay. Xin nêu thêm rằng, vấn đề nêu trong bài viết này là vấn đề “mở”, với nghĩa là rất cần sự thảo luận trong giới khoa học.

Ngày nhận 13/4/2017; ngày chỉnh sửa 12/10/2017; ngày chấp nhận đăng 01/12/2017


Keywords


Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam; bản chất; quan điểm; phát triển.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Đảng Cộng sản Việt Nam. 2001. “Điều lệ Đảng Lao động Việt Nam”. Trang 3-4 trong sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Hà Nội: Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2006. “Điều lệ Đảng Lao động Việt Nam”. Trang 3-4 trong sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Hà Nội: Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2011. “Điều lệ Đảng Lao động Việt Nam”. Trang 444 trong sách Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 12. Hà Nội: Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011a. “Sách lược vắn tắt của Đảng”. Trang 3 trong sách Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 3. Hà Nội: Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011b. “Chương trình tóm tắt của Đảng”. Trang 4 trong sách Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 3. Hà Nội: Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011c. “Lời tuyên bố trước Quốc hội”. Trang 478 trong sách Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 4. Hà Nội: Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011e. “Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng”. Trang 41 trong sách Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 7. Hà Nội: Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011f. “Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng”. Trang 40-41 trong sách Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 7. Hà Nội: Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i6.286

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172