Từ những trở lực được Hồ Chí Minh cảnh báo, ngăn ngừa đến những nguy cơ, thách thức mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang nhận diện và xác định

Phan Tăng Tuấn, Nguyễn Thị Quyến

Abstract


Sinh thời, bên cạnh việc phát hiện, phân tích những điều kiện bảo đảm, vạch ra phương hướng, giải pháp nhằm phát huy tối đa những động lực thực sự trở thành sức mạnh thúc đẩy công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa (XHCN), thì nét độc đáo trong phong cách biện chứng Hồ Chí Minh là Hồ Chí Minh còn lưu ý, cảnh báo và ngăn ngừa các yếu tố kìm hãm, triệt tiêu năng lượng vốn có của chủ nghĩa xã hội (CNXH), làm cho CNXH trở nên trì trệ, xơ cứng, không có sức hấp dẫn (những trở lực). Những nội dung quan niệm của Hồ Chí Minh về những trở lực, đó cũng chính là “tinh thần”, “hồn cốt” bốn nguy cơ, thách thức mà Đảng Cộng sản Việt Nam nhận diện và xác định sau hơn nửa thế kỷ xây dựng CNXH ở Việt Nam.

Ngày nhận 30/11/2017; ngày chỉnh sửa 15/12/2017; ngày chấp nhận đăng 29/12/2017


Keywords


tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam; cách mạng Việt Nam; trở lực; cảnh báo; ngăn ngừa; nhận diện; xác định; nguy cơ; thách thức.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Đảng Cộng Sản Việt Nam. 1994. Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII. Lưu hành nội bộ, tháng 1/1994.

Đảng Cộng sản Việt Nam 1996a. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 53. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 1996b: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản VIệt Nam. 2001. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2006. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2011. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2012. Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2016. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Tài liệu lưu tại Văn phòng Trung ương Đảng.

Hồ Chí Minh. 2011a. Toàn tập, Tập 1. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011b. Toàn tập, Tập 5. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011c. Toàn tập, Tập 7. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011d. Toàn tập, Tập 8. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011e. Toàn tập, Tập 11. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011f. Toàn tập, Tập 12. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011g. Toàn tập, Tập 13. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011h. Toàn tập, Tập 14. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Nhị Lê. 2015. Đặc điểm lý thuyết đổi mới và những bài học lớn từ thực tiễn gần 30 năm đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2015/31528/Dac-diem-ly-thuyet-doi-moi-va-nhung-bai-hoc-lon-tu.aspx , truy cập ngày 20/1/2015 14:21'

Thông tấn xã Việt Nam. 2016.

https://tuoitre.vn/toan-van-nghi-quyet-trung-uong-4-khoa-xii-1211059.htm, truy cập ngày 31/10/2016. 21:33 GMT+7
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i2b.322

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172