Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa gia đình

Nguyễn Thị Việt Hà

Abstract


Đã có rất nhiều công trình đề cập đến chủ đề gia đình, văn hóa gia đình và xây dựng văn hóa gia đình, nhưng cho đến nay chưa có công trình nào tiếp cận từ góc độ khoa học chính trị, chuyên ngành Hồ Chí Minh học. Hệ thống các quan điểm của Hồ Chí Minh về gia đình, văn hóa gia đình đã trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho công tác xây dựng văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay. Bài viết tập trung làm rõ những giá trị lý luận và giá trị thực tiễn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa gia đình, qua đó khẳng định giá trị to lớn, tính toàn diện và chiều sâu nhân văn trong tư tưởng của Hồ Chí Minh.

Ngày nhận 06/9/2018; ngày chỉnh sửa 02/10/2018; ngày chấp nhận đăng 10/10/2018


Keywords


giá trị; tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng văn hóa gia đình.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Ban Bí thư Trung ương Đảng. 2005. Chỉ thị số 49-CT/TW về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ban Bí thư Trung ương Đảng. 2011. Thông báo số 26-TB/TW về sơ kết chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/2/2005 của Ban Bí Thư (khoá IX) về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Ban Bí thư. 1975. Chỉ thị số 214-CT/TW về thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, ngày giỗ, ngày hội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. 2014. Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bộ Chính trị. 1993. Nghị quyết số 04/NQ-TW về đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới.

Bộ Chính trị. 1998. Chỉ thị số 27-CT/TW về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2004. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2006. Luật Thanh niên năm 2005. Hà Nội: Nhà xuất bản Tư pháp.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2007. Luật Bình đẳng giới. Hà Nội: Nhà xuất bản Tư pháp.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2007. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Chính phủ. 2002. Nghị định 94/2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em.

Chính phủ. 2007. Nghị định số 185/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch.

Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 1947. Sắc lệnh số 88/SL quy định hình thức thưởng cho gia đình có từ 3 con tham gia quân đội.

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 1950. Sắc lệnh số 159 ấn định những trường hợp được ly hôn, thủ tục ly hôn và hiệu lực của việc ly hôn.

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 1950. Sắc lệnh số 97 về sửa đổi một số quy lệ và chế định trong dân luật.

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 1952. Sắc lệnh số 129 về việc đặt ra bảng vàng danh dự và bảng gia đình vẻ vang.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 1976. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 1982. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 1987. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 1991. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 1996. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 1998. Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2001. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2006. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2007. Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 51. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2011. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2016. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 1993. Biên niên tiểu sử. Tập 3. Hà Nội: Nhà xuất bàn Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011a. Toàn tập. Tập 4. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.

Hồ Chí Minh. 2011b. Toàn tập. Tập 5. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.

Hồ Chí Minh. 2011c. Toàn tập. Tập 12. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.

Hồ Chí Minh. 2011d. Toàn tập. Tập 14. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.

Lacouture Jean. 1967. Ho Chi Minh. Paris: Seuil.

Ngô Văn Thâu. 2005. Pháp luật về Hôn nhân và gia đình trước và sau Cách mạng tháng Tám. Hà Nội: Nhà xuất bản Tư pháp.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2000. Luật Hôn nhân và Gia đình. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2009. Luật Người cao tuổi. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2014. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật.

Thủ tướng Chính phủ. 2001. Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ. 2005. Quyết định 106/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược xây dựng Gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010.

Thủ tướng Chính phủ. 2012. Quyết định số 629/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Thủ tướng Chính phủ. 2014. Quyết định số 279/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020.

UNESCO và Ủy ban Khoa học và Xã hội Việt Nam. 1995. Hội thảo quốc tế Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Văn phòng Quốc hội. 2013. Hiến pháp 2013. Hà Nội: Nhà xuất bản Tư pháp.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i2b.403

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172