Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ môi trường theo quan điểm Hồ Chí Minh

Hoàng Thị Ngọc Minh

Abstract


Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường hiện nay là một vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết đối với sự phát triển của đất nước. Ngày nay, môi trường đã trở thành vấn đề chung của toàn nhân loại, được cả thế giới quan tâm. Việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài, đặc biệt tình trạng biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Nhằm tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, cần tìm kiếm các giải pháp cụ thể, đồng bộ. Bài viết dưới đây sẽ làm sáng tỏ nội dung này.

Ngày nhận 18/7/2018; ngày chỉnh sửa 25/9/2018; ngày chấp nhận đăng 10/11/2018


Keywords


tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ môi trường; quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Full Text:

 Subscribers Only

References


C. Mác - Ph.Ăngghen. 2000a. Toàn tập, tập 42, Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011a. Toàn tập, tập 10. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011b. Toàn tập, tập 11. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011c. Toàn tập, tập 12. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011d. Toàn tập, tập 13. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011e. Toàn tập, tập 14. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011g. Toàn tập, tập 15. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 1992. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Điều 29.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 1999. Bộ luật Hình sự năm 1999.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2005. Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2013. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2014. Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, chương II, mục 1.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2016. Luật Quy hoạch năm 2016, khoản 1 điều 3.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i2b.404

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172