Giá trị của Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Vũ Thị Kiều Ly

Abstract


Đạo đức và pháp luật là những giá trị chuẩn mực, là những công cụ không thể thiếu trong quản lý nhà nước và xã hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết hợp linh hoạt hai yếu tố này trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng nhà nước và phát triển xã hội. Tư tưởng của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Do vậy, bài viết chủ yếu tập trung vào khẳng định giá trị đó đối với sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Ngày nhận 04/9/2018; ngày chỉnh sửa 10/10/2018; ngày chấp nhận đăng 10/10/2018


Keywords


Hồ Chí Minh; đạo đức; pháp luật; nhà nước pháp quyền.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Bộ Chính trị. 2005. “Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) ngày 24/5/2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện pháp luật đến năm 2010, tầm nhìn 2020”. (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh), truy cập 3/9/2018.

Bộ Chính trị. 2009. “Nghị quyết số: 21/NQ-CP Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020”. (http://www.thanhtra.gov.vn/ct/vbpq/), truy cập 19/10/2018.

Bộ Chính trị. 2012. “Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, ngày 15/5/2012 (http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/550492/ket-luan-hoi-nghi-trung-uong-5-khoa-xi-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-lang-phi), truy cập 8/10/2018.

Bộ Chính trị. 2018. “Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” (Nghị quyết số 26-NQ/TW), ngày 19/5/2018. (https://vov.vn/chinh-tri/dang/toan-van-nghi-quyet-so-26nqtw-ve-cong-tac-can-bo-764386.vov), truy cập 8/10/2018.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 1987. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI. Hà Nội: Nhà xuất bản Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2001. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Hà Nội: Nhà xuất bản Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2006. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Hà Nội: Nhà xuất bản Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2011. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2016. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Hà Nội: Văn phòng Trung ương Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2011. “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (Bổ sung, phát triển năm 2011). (http://www.xaydungdang.org.vn/Home/vankientulieu/Van-kien-Dang-Nha-nuoc/2011/3525/cuong-linh-xay-dung-dat-nuoc-trong-thoi-ky-qua-do-len.aspx), truy cập 19/10/2018.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2016. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Hà Nội: Văn phòng Trung ương Đảng.

Hồ Chí Minh. 1985. Nhà nước và pháp luật. Hà Nội: Nhà xuất bản Pháp lý.

Hồ Chí Minh. 2011a. Toàn tập, tập 4. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011b. Toàn tập, tập 5. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011c. Toàn tập, tập 7. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011d. Toàn tập, tập 12. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Hệ thống văn bản pháp luật. “Sắc lệnh 267/SL ngày 15/6/1956 về việc trừng trị những âm mưu, hành động phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa”; Sắc lệnh số 01-SL ngày 14/4/1957 về chống đầu cơ kinh tế (http://moj.gov.vn/vbpq), truy cập 18/10/2018.

Quốc hội. 2013. “Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, năm 2013, (http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ThongTinTongHop/hienphapnam2013), truy cập 18/10/2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i1b.383

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172