Search


 
Issue Title
 
Vol 7, No 2b (2021) Khả năng đáp ứng của các dịch vụ công tác xã hội bệnh viện với nhu cầu của người bệnh tại bệnh viện tuyến trung ương và địa phương hiện nay Abstract
Đặng Kim Khánh Ly
 
Vol 7, No 2b (2021) Quan điểm giới trong công tác xã hội Abstract
Hoàng Bá Thịnh, Hoàng Nguyễn Tử Khiêm
 
Vol 2, No 1b (2016) Vai trò của Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe ban đầu Abstract
Lương Bích Thủy
 
Vol 9, No 3 (2023) Trường đào tạo nhân viên công tác xã hội đầu tiên ở Việt Nam Abstract
Hoàng Bá Thịnh, Trần Quang Tuyến
 
Vol 5, No 6 (2019) Đánh giá nguồn nhân lực chăm sóc người tâm thần trong các cơ sở thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Abstract
Nguyễn Trung Hải
 
Vol 3, No 4 (2017) Khái niệm, hoạt động, các hướng đi mới nhất trong công tác xã hội với người cao tuổi tại Mỹ và những gợi ý cho Việt Nam Abstract
Nguyễn Mai Quỳnh Trang, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Ngọc Hường
 
Vol 7, No 2b (2021) Thực trạng đào tạo thực hành công tác xã hội tại các trường đại học hiện nay Abstract
Mai Linh
 
Vol 5, No 6 (2019) Nguồn nhân lực công tác xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị Abstract
Nguyễn Thị Thái Lan
 
Vol 8, No 2b (2022) Hỗ trợ người cao tuổi tại cộng đồng thông qua can thiệp công tác xã hội nhóm: Một nghiên cứu thực nghiệm với người cao tuổi cư dân vạn đò tái định cư ở thành phố Huế Abstract
Trương Thị Yến
 
Vol 2, No 1b (2016) Chuyên nghiệp hoá các dịch vụ công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Những thách thức Abstract
Nguyễn Thị Thái Lan
 
Vol 2, No 1 (2016) Phát triển công tác xã hội y tế: Kinh nghiệm quốc tế và một vài quan sát tại Việt Nam Abstract
Nguyễn Ngọc Hường
 
1 - 11 of 11 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"