Phát triển công tác xã hội y tế: Kinh nghiệm quốc tế và một vài quan sát tại Việt Nam

Nguyễn Ngọc Hường

Abstract


Tóm tắt: Năm 2010, Thủ tướng chính phủ Việt Nam thông qua Đề án 32 đặt nền móng cho sự phát triển nghề công tác xã hội tại Việt Nam. Năm 2011, Bộ Y Tế thông qua Đề án phát triển nghề công tác xã hội y tế 2011- 2020 với mục tiêu đưa CTXH vào bệnh viện. Tuy nhiên, vì hệ thống cơ sở y tế, nhất là hệ thống bệnh viện ở Việt Nam, đã tồn tại từ lâu trong khi CTXH còn rất mới, việc đưa CTXH vào hệ thống y tế đồng nghĩa với việc thay đổi, điều chỉnh cấu trúc và mô hình hoạt động hiện tại của hệ thống y tế cũng như thay đổi thói quen khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế của người Việt Nam. Để thành công trong việc phát triển CTXH y tế mà không đưa đến phát triển lệch lạc, Việt Nam cần phải trả lời hai câu hỏi: (1) Việt Nam có thể học gì từ kinh nghiệm của các nước đi trước và cần lưu ý những điều gì khi phát triển CTXH trong hệ thống cơ sở y tế của mình; và (2) Một lộ trình hợp lý cho việc phát triển CTXH trong hệ thống bệnh viện ở Việt Nam là gì? Bài viết này sẽ đưa ra một số gợi ý cho hai câu hỏi trên thông qua giới thiệu lịch sử CTXH trong y tế/bệnh viện tại Mỹ và các nước, vai trò của CTXH trong các bệnh viện. Tiếp đó, bài viết nêu thực trạng phát triển CTXH trong các bệnh viện ở Việt Nam và một số khuyến nghị về lộ trình phát triển CTXH y tế ở Việt Nam.

-----

Developing hospital social work: Global experiences and recommendations for Vietnam

 

Abstract: In 2010, the Prime Minister of Vietnam approved the Project 32 setting the foundations for the development of Vietnamese social work. In 2011, Vietnam Ministry of Health further announced a national plan to incorporate social work into Vietnam’s existing hospital system. However, the hospital system in Vietnam has been in existence for a long time while social work is a new profession; thus the incorporation of social work into Vietnamese hospitals requires caution in order not to cause disruptions to the hospital system. To have a successful incorporation, Vietnam must find answers to two questions: (1) What can Vietnam learn from global experiences in developing hospital social work, and (2) What would be the most appropriate trajectory and action plan to incorporate social work into existing Vietnamese hospitals? This paper aims to provide partial answers to these two questions by first discussing the historical development of hospital social work in the U.S. and other countries, as well as the roles of hospital social workers. Then the paper will discuss challenges to incorporating social work into existing hospitals in Vietnam and recommend an action plan to develop hospital social work for the country.

 

Keywords: social work; hospital; Vietnam.


Keywords


Công tác xã hội; bệnh viện; Việt Nam; quốc tế

References


Albrithen, A. 2013. A discussion of professional issues of hospital social workers in Saudi Arabia. Social Work in Health Care, 52(1), 20-42.

Bartlett, H. 1934. “Problems and trends in medical social case work. The Family”. In (1939). Readings in social case work, 1920–1938, Edited by: Lowry, F. 462–473. New York: Columbia University Press.

Bartlett, H. 1975. Ida M. Cannon: Pioneer in medical social work. Social Service Review, 49(2), 208-229.

Becker, A.,& Kleinman, A. 2013. Mental health and the global agenda. New England Journal of Medicine, 369 (1), 66-71.

Bộ Y Tế 2011. Quyết định “Về việc phê duyệt đề án “Phát triển nghề công tác xã hội trong ngành y tế giai đoạn 2011-2020”. Bộ Y Tế: Hà Nội.

Bộ Y Tế 2015. Thông tư “Quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện”. Bộ Y Tế: Hà Nội.

Carlton, T.O. 1990. Twenty-five years of advancing hospital social work: A salute to the Society of Hospital Social Work Directors (editorial). Health & SocialWork, 15: 3–9.

Chitereka, C. 2010. Hospital social work practice in Zimbawe. Social Work in Health Care, 49(9), 769 – 782.

Cleak, H. M., & Turczynski, M. 2014. Hospital social work in Australia: Emerging trends or more of the same?. Social Work In Health Care, 53(3), 199-213.

Cohen, J. 2003. Managed care and the evolving role of the clinical social worker in mental health. Social Work, 48(1), 34-43.

Craig, S. L., & Muskat, B. 2013. Bouncers, brokers, and glue: The self-described roles of social workers in urban hospitals. Health & Social Work, 38(1), 7-16.

doi:10.1093/hsw/hls064

Gregorian, C. 2005. A career in hospital social work: Do you have what it takes? Social Work in Health Care, 40(3), 1-14.

Kitchen, A., & Brook, J. 2005. Social work at the heart of the medical team. Social Work in Health Care, 40(4), 1-18.

Lacasse, J., & Gomory, T. 2003. Is graduate social work education promoting a critical approach to mental health practice? Journal of Social Work Education, 39 (3), 383-408.

Lubove , R. 1965. The Professional Altruist: The Emergence of Social Work as a Career, 1880–1930, New York, NY: Atheneum.

Masiriri T. 2008. Effects of managed care on social work mental health practice. SPNA Review, 4(1), 83-98.

NASW 2011a. Who are social workers? National Association of Social Workers. Online: https://www.socialworkers.org/pressroom/2011/HSH-FactSheet2011.pdf

NASW 2011b. Social workers in health clinics and outpatient health care settings: Occupational profile. National Association of Social Workers. Online: http://workforce.socialworkers.org/studies/profiles/Health%20Clinics.pdf

NASW 2011c. Social workers in hospitals and medical centers: Occupational profile. National Association of Social Workers. Online: http://workforce.socialworkers.org/studies/profiles/Hospitals.pdf

NASW 2011d. Social workers in mental health clinics and outpatient facilities: Occupational profile. National Association of Social Workers. Online:

http://workforce.socialworkers.org/studies/profiles/Mental%20Health%20Clinics.pdf

NASW 2011e. Social workers in psychiatric hospitals: Occupational profile. National Association of Social Workers. Online: http://workforce.socialworkers.org/studies/profiles/Psychiatric%20Hospitals.pdf

Nguyễn, Hồng Kiên 2014. "Nhu cầu công tác xã hội trong Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng". Báo cáo tại Hội thảo tổng kết 4 năm Đề án 32 về phát triển công tác xã hội, Đà Nẵng, ngày 31-7.

Reisch, M. 2012 The challenges of Health Care Reform for Hospital Social Work in the United States, Social Work in Health Care, 51(10), 873-893.

O’Brien, A., & Calderwood, K. 2010. Living in the shadows: A Canadian experience of mental health social work. Social Work in Mental Health, 8(4), 319-335
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v2i1.37

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172