Khả năng đáp ứng của các dịch vụ công tác xã hội bệnh viện với nhu cầu của người bệnh tại bệnh viện tuyến trung ương và địa phương hiện nay

Đặng Kim Khánh Ly

Abstract


Từ năm 2011, Bộ Y tế đã triển khai phát triển các mô hình công tác xã hội trong bệnh viện trên cơ sở Đề án “Phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Y tế giai đoạn 2011-2020” theo Quyết định 2514/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 15/7/20211. Những hoạt động của đề án hướng đến hỗ trợ toàn diện cho quá trình chăm sóc sức khỏe nhân dân, hỗ trợ các nhóm yếu thế trong bệnh viện được tiếp cận hiệu quả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong điều kiện của bệnh viện cũng như cải thiện mối quan hệ giữa bệnh nhân và nhân viên y tế. Việc phát triển mô hình công tác xã hội trong bệnh viện đã tạo ra những hiệu quả nhất định trong giảm tải những áp lực trong công tác điều trị cho đội ngũ y bác sỹ, giúp người bệnh, đặc biệt là nhóm bệnh nhân yếu thế dễ dàng hơn trong tiếp cận với các hệ thống nguồn lực xã hội trong quá trình điều trị tại bệnh viện. Chặng đường 10 năm phát triển hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện, liệu các dịch vụ công tác xã hội trong bệnh viện ở Việt Nam hiện nay đã đáp ứng được những nhu cầu của người bệnh ra sao, bài viết sẽ phân tích những dịch vụ công tác xã hội đang được cung cấp tại bệnh viện so sánh với mục tiêu kỳ vọng của đề án phát triển công tác xã hội trong bệnh viện của Việt Nam và phân tích sự đáp ứng của các dịch vụ đó qua những đánh giá của nhóm người cung cấp và thụ hưởng dịch vụ công tác xã hội bệnh viện hiện nay.

Ngày nhận 10/8/2021; ngày chỉnh sửa 13/8/2021; ngày chấp nhận đăng 30/10/2021


Keywords


công tác xã hội; công tác xã hội bệnh viện; dịch vụ công tác xã hội; dịch vụ công tác xã hội bệnh viện

References


Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. 2020. Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội trong ngành y tế năm 2020

Bệnh viện Nhi Trung ương. 2021. Cơ cấu tổ chức phòng công tác xã hội. https://benhviennhitrunguong.gov.vn/co-cau-to-chuc-benh-vien-nhi-trung-uong/phong-cong-tac-xa-hoi

Bộ Y tế. 2011. Quyết định 2514/QĐ-BYT phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội trong ngành y tế giai đoạn 2011-2020.

Bộ Y tế. 2015. Thông tư 43/2015/TT-BYT Quy định về nhiệm vụ và các hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện.

Đặng Kim Khánh Ly. 2021. Số liệu định lượng và định tính Đề tài cấp Đại học Quốc gia, Mã số QG.20.33.

Phạm Tiến Nam. 2021. “Đánh giá kết quả thành lập phòng/tổ công tác xã hội của một số bệnh viện tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020”. Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 66:

NASW. 2011. Social worker in Hospitals and Medical Centers, occupational profile. NASW Center for Workforce Studies & Social Work Practice.

Roberts, K., Stiller, K., & Dichiera, B. 2012. “A Survey Evaluating Patients’ Satisfaction with the Social Work Service Provided at a Rehabilitation Centre”. Australian Social Work 65 (1): 145-155.

Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Trung ương. 2021. “Tổng hợp tài trợ tháng 12 năm 2020” (https://benhviennhitrunguong.org.vn/tong-hop-tai-tro-thang-12-nam-2020.html).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172