Search


 
Issue Title
 
Vol 6, No 1b (2020) Tư tưởng của Các Mác về an sinh xã hội trong tác phẩm Phê phán Cương lĩnh Gô-ta và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay Abstract
Phan Thị Hoàng Mai
 
Vol 4, No 1b (2018) Một số vấn đề trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người lao động tại quận Tây Hồ, Hà Nội Abstract
Nguyễn Thị Tuyết Nga
 
Vol 2, No 2b (2016) Trợ giúp xã hội thường xuyên cho người cao tuổi Hà Nội Abstract
Mai Tuyết Hạnh
 
Vol 2, No 1b (2016) Đời sống của người cao tuổi Việt Nam trong giai đoạn già hóa dân số Abstract
Mai Tuyết Hạnh
 
Vol 5, No 6 (2019) Nguồn nhân lực công tác xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị Abstract
Nguyễn Thị Thái Lan
 
Vol 5, No 4 (2019) Một phân tích về Mẫu rập khuôn trên truyền thông và tác động của nó lên học sinh trường chuyên (nghiên cứu trường hợp học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam) Abstract
Vũ Hoàng Long
 
Vol 5, No 1b (2019) Phân tích văn hóa Nhật Bản từ góc độ Kinh tế học sinh thái Abstract
Ogata Toshio
 
Vol 3, No 3 (2017) Mức độ đáp ứng yêu cầu của việc làm ở sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội và nhân văn Abstract
Phạm Văn Quyết
 
Vol 6, No 4 (2020) Vốn xã hội trong chiến lược sinh kế của người dân ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa Abstract
Bùi Văn Tuấn
 
Vol 4, No 4 (2018) Kiểm soát xã hội đối với hoạt động thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt của người dân quận Hoàn Kiếm hiện nay Abstract
Nguyễn Thị Kim Nhung
 
Vol 7, No 2b (2021) Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng của sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời kỳ hội nhập Abstract
Nguyễn Thị Thu Hà, Đào Thúy Hằng
 
Vol 7, No 2b (2021) Việc sử dụng mạng xã hội Facebook với học tập và quan hệ gia đình của sinh viên hiện nay Abstract
Nguyễn Lan Nguyên
 
Vol 7, No 2b (2021) Mối liên hệ giữa việc sử dụng mạng xã hội với kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Abstract
Nguyễn Thái Bá, Phạm Văn Quyết
 
Vol 7, No 5b (2021) Trải nghiệm học tập trực tuyến của sinh viên trong bối cảnh COVID-19 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Abstract
Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Trang Nhung
 
1 - 14 of 14 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"