Search


 
Issue Title
 
Vol 9, No 6 (2023) Xu hướng hội nhập tam giáo thời Lý - Trần Abstract
Nguyễn Thị Như
 
Vol 6, No 4 (2020) Dấu ấn Nho - Đạo - Phật trong thơ ca của các nữ thi nhân thời Đường - Ngũ đại Abstract
Nguyễn Anh Tuấn
 
Vol 4, No 1 (2018) Đóng góp của triều Nguyễn trong cải cách trường học ở Trung Kỳ, 1896 -1919 Abstract
Trần Thị Phương Hoa
 
Vol 7, No 6 (2021) Khổng Tử học thuyết của Lê Văn Hoè nhìn từ bối cảnh triển khai phương pháp nghiên cứu Nho giáo ở Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX Abstract
Nguyễn Thọ Đức
 
Vol 9, No 3 (2023) Cấu trúc gia đình và địa vị xã hội của phụ nữ ở khu vực xung quanh Huế trong giai đoạn thế kỷ XVIII-XIX Abstract
Ueda Shinya
 
1 - 5 of 5 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"