Nhận thức của giảng viên, nghiên cứu viên và tăng ni sinh về chuẩn mực của khoa học

Đào Thị Mỹ Dung

Abstract


Bài viết tập trung phân tích nhận thức của giảng viên, nghiên cứu viên và tăng ni sinh về các chuẩn mực khoa học. Kết quả cho thấy, tính trung thực và tính trách nhiệm là những giá trị đạo đức trong cộng đồng khoa học rất được đề cao. Một bộ phận giảng viên, nghiên cứu viên, tăng ni sinh có nhận thức chưa phù hợp về những chuẩn mực khoa học và đạo văn. Không phải những người biết đến đạo văn có thể hiểu rõ được hết các dạng thức của đạo văn, đặc biệt là nhóm đối tượng tăng ni sinh.


Keywords


chuẩn mực khoa học; nhận thức; giảng viên; nghiên cứu viên; tăng ni sinh

References


Vũ Cao Đàm. 2008. “Chuẩn mực và kiểm soát xã hội đối với các chuẩn mực trong hoạt động khoa học”. Tạp chí Tia Sáng (http://tiasang.com.vn/-khoa-hoc-cong-nghe/kiem-soat-xa-hoi-doi-voi-cac-chuan-muc-trong-hoat-dong-khoa-hoc-880). Truy cập 18/10/2019.

Luật khoa học và công nghệ (2013), Số hiệu: 29/2013/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 18/06/2013 có hiệu lực từ 01/01/2014.

Đặng Hoàng Thanh Lan. 2014. Quan điểm của phật tử Hà Nội về giá trị đạo đức trong kinh doanh hiện nay. Luận văn thạc sĩ xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Merton, Robert K. (1973) [1942], “The Normative Structure of Science”, in Merton, Robert K. (ed.), The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations, Chicago: University of Chicago Press, ISBN 978-0-226-52091-9

Nguyễn Tuấn. 2008. “Đạo đức khoa học”. Tạp chí Hoạt động Khoa học số 586..

Nguyễn Văn Tuấn. 2013. Từ nghiên cứu đến công bố - Kỹ năng mềm cho nhà khoa học. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v5i2b.519

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172