Tăng cường thu hút tài chính ngoài ngân sách nhằm thúc đẩy giáo dục đại học công lập đổi mới và phát triển

Tạ Thị Bích Ngọc

Abstract


Trong bối cảnh chi tiêu công hiện đại, việc mở rộng sự tham gia của các chủ thể ngoài nhà nước trong việc thực hiện mục tiêu công đang là giải pháp phổ biến và thích hợp. Đối với giáo dục đại học (GDĐH), vai trò của tài chính ngoài ngân sách đang ngày càng quan trọng và sẽ trở thành động lực chủ yếu để các trường đại học phát triển và hội nhập. Bài viết này tập trung làm rõ thực trạng hoạt động thu hút các nguồn tài chính ngoài ngân sách cho GDĐH công lập ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động này trong thời gian tới nhằm tăng cường nguồn lực thúc đẩy GDĐH đổi mới và phát triển.


Keywords


giáo dục đại học; giáo dục đại học công lập; tài chính ngoài ngân sách.

References


Nguyễn Hữu Tài. 2002. Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

Nguyễn Văn Các. 2007). Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ. Hà Nội: Nhà xuất bản Xây dựng.

UN. 2006. An sinh xã hội ở Việt Nam lũy tiến đến mức nào

Đinh Thị Nga. 2017. "Đầu tư của nhà nước cho giáo dục, đào tạo: Thực trạng và một số đề xuất". Tạp chí Tài chính (http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/dau-tu-cua-nha-nuoc-cho-giao-duc-dao-tao-thuc-trang-va-mot-so-de-xuat-125673.html). Truy cập tháng 12/2019.

Minh Anh. 2018. "Nguồn lực tài chính đầu tư cho giáo dục còn eo hẹp". Thời báo tài chính Việt Nam

(http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2018-06-09/nguon-luc-tai-chinh-dau-tu-cho-giao-duc-con-eo-hep-58465.aspx). Truy cập tháng 12/2019.

Thanh Hùng. 2012. "Giáo dục đại học Việt Nam hội nhập quốc tế, đột phá từ cơ chế tài chính". Sài Gòn giải phóng Online (http://www.sggp.org.vn/giao-duc-dai-hoc-viet-nam-hoi-nhap-quoc-te-dot-pha-tu-co-che-tai-chinh-115619.html). Truy cập tháng 12/2019.

Nguyễn Ngọc Trân. 2015. "Nhìn lại ODA cho giáo dục và đào tạo". Báo điện tử Đại biểu nhân dân.

(http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=76&NewsId=357111). Truy cập tháng 12/2019.

Bảo Yến. 2018. "Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo". Cổng thông tin điện tử Ủy ban Tài chính, Ngân sách (http://quochoi.vn/uybantaichinhngansach/tintuc/Pages/tin-hoat-dong.aspx?ItemID=85). Truy cập tháng 12/2019.

Thanh Thế. 2018. "Việt Nam thu hút hơn 4,1 tỷ USD viện trợ nước ngoài trong hơn 20 năm qua". Báo điện tử Nhân dân (http://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/36879802-viet-nam-thu-hut-hon-4-1-ty-usd-vien-tro-nuoc-ngoai-trong-hon-20-nam-qua.html). Truy cập tháng 12/2019.

Minh Hiếu. 2014. "Dành vốn ODA để đổi mới giáo dục". Báo điện tử Đại biểu Nhân dân (http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=78&NewsId=303679). Truy cập tháng 12/2019.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v5i2b.503

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172