Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang: Hiện trạng và các vấn đề đặt ra

Bùi Thị Thu Vân

Abstract


Bài viết này nhằm mục đích: i) Phân tích hiện trạng khách du lịch ở thị trấn Đồng Văn; ii) tìm hiểu sự tham gia của cộng đồng địa phương trong việc phát triển du lịch ở thị trấn; iii) đánh giá sự tác động của hoạt động du lịch đến cộng đồng địa phương trên một số phương diện về kinh tế, văn hóa-xã hội và môi trường. Dữ liệu cho nghiên cứu này được tác giả thu thập khi đi khảo sát tại địa phương trong hai đợt tháng 10/2015 và tháng 6/2016 bằng phương pháp chủ đạo là phỏng vấn sâu và khảo sát bằng bảng hỏi. Kết quả của nghiên cứu cho thấy mức độ thấp của sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở thị trấn.

Ngày nhận: 25/7/2016; ngày chỉnh sửa 13/12/2016; ngày chấp nhận đăng 19/12/2016Keywords


Du lịch; du lịch dựa vào cộng đồng; sự tham gia của cộng đồng; Đồng Văn; Hà Giang.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Bùi Thị Hải Yến. 2013. Du lịch cộng đồng. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Cục thống kê Hà Giang, Chi cục thống kê Đồng Văn. 2015. Niên giám thống kê huyện Đồng Văn năm 2014.

Hạng Dương Thành. 2014. Phát triển du lịch cộng đồng huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Luận văn thạc sĩ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Hạnh Nguyên. 2008. “Hiệu quả từ sự phát triển du lịch cộng đồng tại Thừa Thiên Huế”. Tạp chí du lịch Việt Nam 9: 45.

Liedewij van Breugel. 2013. Community-based tourism: Local participation and perceived impacts-A comparative study between two communities in Thailand. Radboud University Nijmegen.

Mai Thu Hà. 2013. Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Hà Giang theo hướng bền vững. Luận văn thạc sĩ khoa học Địa lý, Đại học Thái Nguyên.

Nguyễn Văn Thanh. 2006. Nghiên cứu mô hình du lịch cộng đồng tại Sa Pa. Đề tài khoa học cấp Bộ.

Peter E Murphy. 1985. Tourism: A Community Approach.

Pimrawee Rocharaungsat. 2005. Community based tourism: perspectives and future possibilities. Thesis of James Cook University.

Phạm Trung Lương. 2006. Sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động phát triển du lịch- thực trạng và giải pháp. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Bảo vệ môi trường du lịch với sự tham gia của cộng đồng”, Hà Nội.

Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Hà Giang. 2008. Xây dựng mô hình làng du lịch cộng đồng ở Hà Giang.

Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Hà Giang. 2011. Xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2013.

Tomás López-Guzmán, Sandra Sánchez-Cañizares, Víctor Pavón. 2011. “Community based tourism in developing country: a case study”. Tourismos: An international multidisciplinary journal of tourism, University of Córdoba, Volume 6, Number 1: 69-84.

Trung tâm Thông tin Du lịch huyện Đồng Văn. 2016. Báo cáo lượng khách du lịch một số điểm du lịch huyện Đồng Văn giai đoạn 2010-2015.

UBND huyện Đồng Văn. 2016a. Báo cáo phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2010-2015.

UBND tỉnh Hà Giang. 2008. Hội thảo du lịch cộng đồng: thực trạng và giải pháp phát triển bền vững.

UBND thị trấn Đồng Văn. 2016b. Thông tin các dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Đồng Văn.

UNESCO. 2000. The Dakar Framework for Action.

Veronica Garcia Lucchetti. 2013. Community based tourism: critical success factors. The international for Responsible tourism.

Võ Quế. 2006. Du lịch cộng đồng: Lý thuyết và vận dụng. NXB Khoa học và Kỹ thuật.

Võ Quý. 2005. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý các Khu bảo tồn. Tuyển tập báo cáo “Hội thảo quốc gia về sự tham gia của CĐĐP trong quản lý các KBT thiên nhiên Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172