Tư tưởng Hồ Chí Minh về hệ thống chính trị Việt Nam

Trần Thị Quang Hoa

Abstract


Hồ Chí Minh mặc dù chưa từng bàn sâu, cụ thể về hệ thống chính trị và các thành tố trong hệ thống chính trị mới mà Việt Nam cần xây dựng, song qua nghiên cứu các bài nói, bài viết, qua cuộc đời-sự nghiệp của Người, chúng ta có thể hiểu được về những khát vọng và những quan điểm của Người về hệ thống chính trị Việt Nam. Bài viết sẽ phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về nền tảng và mục tiêu căn cốt của hệ thống chính trị mới; những thành tố căn bản, quan trọng và vai trò của chúng trong hệ thống chính trị, cũng như  mối quan hệ tương hỗ giữa các thành tố đó. Các quan điểm của Hồ Chí Minh cho thấy các thành tố trong hệ thống chính trị mới này được kết hợp hài hoà, có cơ chế tự giám sát và giám sát lẫn nhau hết sức chặt chẽ, cụ thể. Đây là những khuôn mẫu, là những chỉ dẫn rất quan trọng cho toàn Đảng, toàn dân đồng sức, đồng lòng  xây dựng một đất nước độc lập- tự do, một xã hội  mà ở đó quyền “cho dân chúng số nhiều” được đặt lên trên hết.

Ngày nhận:03/11/2016; ngày chỉnh sửa 08/12/2016 ngày chấp nhận đăng 15/12/2016


Keywords


Chính trị, hệ thống chính trị; Đảng; Nhà nước; Chính phủ; Mặt trận Dân chủ.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Hồ Chí Minh. 2011a. Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 3. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011b. Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 4. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011c. Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 5. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011d. Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 6. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011e. Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 7. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011f. Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 8. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011g. Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 9. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011h. Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 12. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011i. Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 13. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011j. Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 15. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Lê Mậu Hãn-Phùng Hữu Phú (Đồng chủ biên). 2003. Tập bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Văn Công. 2013. “Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ ở cơ sở”. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

(http://ditichhochiminhphuchutich.gov.vn/ArticleDetail.aspx?articleid=199&sitepageid=425#sthash.5CqYbJD6.gLah8EjG.dpbs). Truy cập tháng 11 năm 2016.

Nguyễn Văn Khoan. 2012. Về Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh. Hà Nội: Nhà xuất bản Công an nhân dân.

Phạm Thái Việt. 2006. Toàn cầu hóa-Những biến đổi lớn trong đời sống chính trị quốc tế và văn hóa. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172