Giáo dục giá trị cho trẻ em-những tương đồng và khác biệt giữa giá trị cha mẹ giáo dục và giá trị trẻ em hướng tới

Trương Quang Lâm

Abstract


Nghiên cứu được điều tra trên 735 khách thể gồm cha mẹ và con ở lứa tuổi học sinh THCS tại Hà Nội. Kết quả cho thấy các giá trị mà cha mẹ ưu tiên giáo dục là: An toàn cá nhân, công bằng bình đẳng, quan tâm chăm sóc, phổ quát-thiên nhiên, tuân thủ quy tắc, truyền thống. Có sự tương đồng và khác biệt giữa các giá trị cha mẹ giáo dục và các giá trị con cái hướng tới, bên cạnh đó cũng có sự khác biệt giữa cha, mẹ trong giáo dục giá trị đối với con trai và con gái trong gia đình. Sự thống nhất giữa cha-mẹ trong việc giáo dục giá trị cho con đóng vai trò quan trọng đến sự hình thành giá trị ở con.

Ngày nhận: 27/6/2016; ngày chỉnh sửa 26/7/2016; ngày chấp nhận đăng 08/8/2016

Keywords


Giá trị; giáo dục giá trị; tương đồng; khác biệt; bảng khảo sát giá trị Schwartz.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Lê Đức Phúc. 1992. “Giá trị và định hướng giá trị.” Tạp chí nghiên cứu Giáo dục 12:13-18.

Mạc Văn Trang, Lê Đức Phúc. 1993.Tổng luận về giá trị và giáo dục giá trị. Hà Nội: Viện Nghiên cứu Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp.

Nguyễn Thị Minh Hằng. 2014. “Nhận thức và ứng xử của cha mẹ đối với rối nhiễu cảm xúc ở học sinh trung học cơ sở.” Tạp chí Tâm lý học 10:50-64.

Phạm Minh Hạc. 2013.Từ điển Bách khoa Tâm lý học, Giáo dục học Việt Nam. Hà Nội: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Trương Thị Khánh Hà. 2016. Giáo dục giá trị cho trẻ em trong gia đình. Hà Nội: Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia.

Vũ Dũng. 2008. Từ điển Tâm lý học. Hà Nội: Nhà Xuất bản Từ điển Bách khoa.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v2i6.164

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172