Phát triển bao trùm, bền vững và chính sách giáo dục bậc cao cho tất cả mọi người ở Việt Nam

Lê Ngọc Hùng

Abstract


Việt Nam đang tái cấu trúc từ mô hình phát triển theo chiều rộng dựa vào nguồn lực sang mô hình phát triển theo chiều sâu dựa vào hiệu quả. Lý luận hiện đại về phát triển và các bằng chứng về đi học đúng tuổi và trình độ chuyên môn kỹ thuật của Việt Nam cho thấy phát triển bao trùm, bền vững đòi hỏi phải thực hiện chính sách giáo dục bậc cao cho tất cả mọi người.

Ngày nhận: 26/5/2016; ngày chỉnh sửa 01/7/2016; ngày chấp nhận đăng 30/8/2016


Keywords


Mô hình phát triển, phát triển chiều rộng, phát triển chiều sâu, hiệu quả, sáng tạo; phát triển bao trùm, bền vững; đi học học đúng tuổi, chuyên môn kỹ thuật, giáo dục bậc cao, chính sách.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Amartya Sen. 2002. Phát triển là quyền tự do. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Tổng cục Thống kê. 2015. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, thời điểm 1/4/2014: Các kết quả chủ yếu. Hà Nội. Tháng 9. 2015.

Daron Acemoglu và James A. Robinson. 2014. Tại sao các quốc gia thất bại: Nguồn gốc của quyền lực, thịnh vượng và nghèo đói. Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Trẻ.

Development Centre Studies. 2014 Social Cohesion Policy Review of Vietnam. OECD.

Diễn đàn kinh tế thế giới. 2014. Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2014-2015.

Gary S. Becker. 2010. Vốn con người: Phân tích lý thuyết và kinh nghiệm liên quan đặc biệt đến giáo dục. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Lê Ngọc Hùng. 2014. “Từ đổi mới tư duy lý luận đến biến đổi cấu trúc kinh tế-xã hội ở Việt Nam”. Tạp chí Cộng sản (điện tử), ngày 12/12/2014. http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/ Nghiencuu-Traodoi/2014/30824/Tu-doi-moi-tu-duy-ly-luan-den-bien-doi-cau-truc.aspx

Ngân hàng Thế giới. 2011. Sự thay đổi trong cơ cấu của cải của các quốc gia: Đo lường phát triển bền vững trong thiên niên kỷ mới. Oa-sing-tơn: Ngân hàng Thế giới.

UNDP. 2016. Tăng trưởng vì mọi người: Báo cáo phát triển con người Việt Nam 2015 về tăng trưởng bảo trùm. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v2i6.163

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172