Search


 
Issue Title
 
Vol 3, No 6 (2017) Vốn xã hội của người Tày, Nùng ở một xã miền núi trong bối cảnh hội nhập hiện nay (nghiên cứu thông qua cuốn sổ gia đình và sổ hàng phường) Abstract
Lý Viết Trường
 
Vol 5, No 4 (2019) Một phân tích về Mẫu rập khuôn trên truyền thông và tác động của nó lên học sinh trường chuyên (nghiên cứu trường hợp học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam) Abstract
Vũ Hoàng Long
 
Vol 5, No 4 (2019) Yêu cầu với sứ mệnh và mục tiêu của giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0 Abstract
Phạm Văn Quyết
 
Vol 3, No 1b (2017) Tiếp cận xã hội học trong nghiên cứu và hoạch định chính sách nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao trong xu thế Cách mạng Công nghiệp 4.0 Abstract
Đào Thanh Trường, Nguyễn Thị Quỳnh Anh
 
Vol 7, No 4b (2021) Đào tạo tiếng Hàn Quốc như là một ngoại ngữ tại Học viện Ngoại giao và thực tiễn áp dụng các phương pháp giảng dạy trực tuyến trong thời đại mới Abstract
Phạm Hoa Mai
 
Vol 7, No 2b (2021) Việc sử dụng mạng xã hội Facebook với học tập và quan hệ gia đình của sinh viên hiện nay Abstract
Nguyễn Lan Nguyên
 
Vol 7, No 2b (2021) Mối liên hệ giữa việc sử dụng mạng xã hội với kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Abstract
Nguyễn Thái Bá, Phạm Văn Quyết
 
Vol 8, No 2b (2022) Hình ảnh điểm đến Việt Nam với khách du lịch quốc tế qua kênh truyền miệng điện tử (Electronic Word-of-mouth - eWOM) trên các mạng xã hội Abstract
Nguyễn Thị Xuyến, Đặng Thị Phương Anh
 
1 - 8 of 8 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"