Tiếp cận xã hội học trong nghiên cứu và hoạch định chính sách nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao trong xu thế Cách mạng Công nghiệp 4.0

Đào Thanh Trường, Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Abstract


Nhân lực khoa học công nghệ (KH&CN) chất lượng cao được coi là một nguồn tài nguyên kinh tế chủ chốt và một nguồn năng lượng sáng tạo trong tất cả mọi lĩnh vực và hoạt động của mỗi quốc gia. Mức độ nhu cầu ngày càng tăng của hàm lượng kiến thức trong sản xuất tỷ lệ thuận với việc gia tăng nhu cầu thu hút, sử dụng nhân lực KH&CN  (KH&CN) chất lượng cao phục vụ mục tiêu đổi mới trong hoạt động KH&CN, từ đó làm tăng hiệu suất kinh tế tạo nên sự phát triển của các quốc gia. Đối với các tổ chức KH&CN , việc thu hút nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao sẽ đẩy nhanh việc tích luỹ kiến thức, kích thích đổi mới và là nhân tố tăng cường năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra hiện nay, cuộc cạnh tranh về nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao sẽ còn tiếp tục gay gắt. Từ tiếp cận xã hội học, bài viết sẽ phân tích những đặc trưng của nhân lực KH&CN chất lượng cao và những vấn đề chính sách thu hút, quản lý nhân lực KH&CN chất lượng cao trong xu thế Cách mạng 4.0.

Ngày nhận 07/8/2017; ngày chỉnh sửa 13/9/2017; ngày chấp nhận đăng 25/9/2017


Keywords


Nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao; chính sách quản lý di động xã hội đối với nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao; Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Anne Bøllingtoft, Dorthe Døjbak Håkonsson, Jørn Flohr Nielsen, Charles C. Snow, John Ulhøi. 2009. New Approaches to Organization Design: Theory and Practice of Adaptive Enterprises. Springer Science & Business Media.

Bài viết Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: bối cảnh, các xu hướng lớn và những sản phẩm điển hình. 2016. (http://hame.org.vn/cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-boi-canh-cac-xu-huong-lon-va-nhung-san-pham-dien-hinh.html). Truy cập Tháng 7 năm 2017.

Bộ Khoa học và Công nghệ. 2013. Sách Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2013. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Đào Thanh Trường. 2008. "Di động xã hội của cộng đồng KH&CN". Tạp chí Xã hội học 3: Trang 13-24.

Đào Thanh Trường. 2016a. "Di động nhân lực khoa học và công nghệ tại các quốc gia ASEAN trong xu thế hội nhập quốc tế". Tạp chí Xã hội học 1 (133): Trang 91-104.

Đào Thanh Trường. 2016b. "Di động xã hội nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao trong xu thế hội nhập quốc tế tại các quốc gia OECD". Tạp chí Nghiên cứu con người, 59-68.

Đào Thanh Trường. 2016c. Di động xã hội của nhân lực KH&CN trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Lý luận và thực tiễn. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Đào Thanh Trường, Nguyễn Thị Quỳnh Anh. 2017. “UBER” nhân lực R&D-Một cách tiếp cận trong thu hút và sử dụng nhân lực hiện nay”. Chuyên san Nghiên cứu Chính sách và Quản lý thuộcTạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Số 33 Kỳ 1. 2017: 22-33.

Hồ Ngọc Luật. 2017. "Khái niệm, tiêu chí phân loại, đánh giá nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao. Kỷ yếu Hội thảo Chính sách quản lý di động xã hội đối với nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế” thuộc Đề tài “Chính sách quản lý di động xã hội đối với nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế” (Mã số KX01.01/16-20)", thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia KX.01/16-20 “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội”.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statics_explained/index.php/Glossary:Scientific_and_technical_personnel.

http://hame.org.vn/cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-boi-canh-cac-xu-huong-lon-va-nhung-san-pham-dien-hinh.html.

Lê Xuân Định (Chủ biên) và nhóm nghiên cứu. 2015. Sách Khoa học và công nghệ thế giới tri thức cho phát triển. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Kỹ Thuật.

Nguyễn Thị Thúy Hiền. 2017. “Phát triển nhân lực khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015 từ góc nhìn thực thi chính sách”. Bài đăng trong Kỷ yếu Hội thảo Chính sách quản lý di động xã hội đối với nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế thuộc Đề tài “Chính sách quản lý di động xã hội đối với nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế” (Mã số KX01.01/16-20), Viện Chính sách và Quản lý, Hà Nội.

Nguyễn Văn Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (đồng chủ biên 2004). Quản trị nhân lực. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động-Xã hội.

OECD Science. 2012. Technology and Industry Outlook 2012: p 209.

Vũ Cao Đàm. 2011. Giáo trình Khoa học chính sách. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Vũ Cao Đàm, Trịnh Ngọc Thạch, Đào Thanh Trường. 2017. Sách Kỹ năng đánh giá Chính sách. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i1b.244

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172