Search


 
Issue Title
 
Vol 3, No 3 (2017) Đánh giá của người dân về thực trạng và sự tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn (Qua kết quả của một cuộc khảo sát xã hội học) Abstract
Nguyễn Thị Hương Giang, Võ Thị Cẩm Ly, Lê Thị Hoa, Nguyễn Tuấn Anh
 
Vol 6, No 2b (2020) Chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm của người lao động nông thôn ngoại thành Hà Nội hiện nay Abstract
Trần Xuân Hồng
 
Vol 2, No 1b (2016) Phong trào Làng mới ở Hàn Quốc và chương trình xây dựng Nông thôn mới ở Việt Nam Abstract
Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Quang Minh, Lê Thị Mai Trang
 
Vol 2, No 3 (2016) Tác động của cha mẹ đi làm ăn xa đến “trẻ em bị bỏ lại” ở nông thôn châu Á Abstract
Nguyễn Văn Lượt
 
Vol 4, No 3 (2018) Tạm thời hay bền vững: sinh kế nông thôn trong bối cảnh công nghiệp hóa ở một xã đồng bằng Bắc bộ Việt Nam Abstract
Lâm Minh Châu
 
Vol 4, No 3 (2018) Không gian văn hóa trong một số tiểu thuyết viết về nông thôn sau Đổi mới Abstract
Hồ Thị Giang
 
1 - 6 of 6 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"