Chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm của người lao động nông thôn ngoại thành Hà Nội hiện nay

Trần Xuân Hồng

Abstract


Quá trình đô thị hóa luôn có những tác động mạnh mẽ đến các khía cạnh của đời sống xã hội, trong đó có vấn đề lao động, việc làm. Sử dụng kết quả khảo sát xã hội học trên địa bàn hai xã ngoại thành Hà Nội, bài viết sẽ mô tả những biến đổi sâu sắc trong cơ cấu nghề nghiệp việc làm của cư dân nơi đây. Bức tranh sinh động không chỉ mô tả sự chuyển đổi giữa các nhóm nghề nghiệp khác nhau, sự xuất hiện của nhiều loại hình việc làm mới mà còn chỉ ra những biến đổi tinh tế ngay bên trong mỗi loại hình nghề nghiệp việc làm trong bối cảnh biến đổi nhanh của mọi mặt đời sống xã hội của một địa bàn ven đô điển hình ở Việt Nam hiện nay.

Ngày nhận 30/10/2020; ngày chỉnh sửa 20/11/2020; ngày chấp nhận đăng 01/12/2020


Keywords


chuyển đổi nghề nghiệp; việc làm; nông thôn; đô thị hóa.

References


Aron Raymond. 1962. Dix-Huit leçons sur la société industrielle. Paris: Maison d’édition Gallimard.

Đảng ủy Xã Đông Sơn. 2020. Báo cáo Đại hội đại biểu Đảng bộ Xã Đông Sơn - Chương Mỹ giai đoạn 2016-2020.

Gazier Bernard. 1990. “Employabilité: brève radiographie d’un concept en mutation”. Sociologie du Travail. Dunod XXXII(4): 575-584.

Hoàng Phê. 2008. Từ điển tiếng Việt. Đà Nẵng: Nhà xuất bản Đà Nẵng.

Ledrut Raymond. 1966. Sociologie du chômage. “Bibliothèque se sociologie contemporaine”. PUF.

Lê Ngọc Hùng. 1999. Xã hội học kinh tế. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lê Phượng. 2004. “Vài nét về thực trạng xu hướng chuyển dổi cơ cấu xã hội lao động - nghề nghiệp ở đồng bằng Bắc Bộ trong thời kỳ đổi mới”. Trong tuyển tập sách Những nghiên cứu xã hội học chọn lọc về nông thôn. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Lê Thái Thị Băng Tâm, Hoàng Bá Thịnh. 2011. Tác động của đô thị hóa đế sự phát triển của khu vực nông thôn giai đoạn 2011 – 2020. Hà Nội: Một vài đặc điểm của hộ gia đình sau khi bị thu hồi quyền sử dụng đất canh tác. Tạp chí Xã hội học số 3 (115): 47-57.

Mendras Henri. 1986. “Sociologie des Ruraux in Enelopoedia Universalis”.

Nguyễn Hữu Dũng, Trần Hữu Trung. 1991. Chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Sự thật.

Nguyễn Quang Hiển. 1995. Thị trường lao động, thực trạng và giải pháp. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê

Nguyễn Quý Thanh. 2011. Một số quan điểm xã hội học của Durkheim. Hà Nội. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. NXB ĐHQGHN, Tr56).

Rémy Jean, Voyé Liliane. 1974.. La Ville et l’urbanisation. Gemboux. Duculot. (1982). Louvain-le-Neuve. Cabay.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v6i2b.611

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172