Không gian văn hóa trong một số tiểu thuyết viết về nông thôn sau Đổi mới

Hồ Thị Giang

Abstract


Không gian văn hóa nông thôn trong văn học sau Đổi mới là mô hình không gian đặc biệt, chịu sự tác động của hoàn cảnh lịch sử xã hội và những thay đổi về tư duy tiểu thuyết. Để làm nổi bật xung đột văn hóa, các nhà văn đã kiến tạo lại không gian truyền thống trong tác phẩm. Có thể nhận diện một số đặc điểm như là: không gian nhỏ, hẹp; không gian hội họp; không gian đối ngược thành thị - nông thôn; mơ hồ hóa và dịch chuyển không gian. Trong tương quan với không gian thành thị, một mặt, không gian nông thôn có xu hướng giải cấu trúc truyền thống (ví dụ, việc thay đổi cổng làng, sân đình, phá bỏ cây đa, cây gạo, quy hoạch lại các khu kinh tế,).... Mặt khác, không gian nông thôn được nhìn như một nơi chốn bình yên, tự nhiên nhất, có thể cứu thoát con người khỏi sự bế tắc và hoảng loạn bởi những toan tính, vụ lợi trong cơ chế thị trường. Diễn ngôn về không gian văn hóa nông thôn cho thấy nỗ lực kiến tạo mô hình hiện thực và con người thời hiện đại của nhà văn.

Ngày nhận 28/11/2017; ngày chỉnh sửa 16/01/2018; ngày chấp nhận đăng 21/6/2018


Keywords


Không gian văn hóa; nông thôn; đô thị; tiểu thuyết.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Tài liệu trích dẫn

Chevalier J, Gheer Brant A. 2002. Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới, (nhóm tác giả dịch). Nhà xuất bản Đà Nẵng.

Dương Hướng. 2007. Dưới chín tầng trời. Hà Nội: Nhà xuất bản Hội nhà văn.

Đào Thắng. 2005. Dòng sông Mía. Hà Nội: Nhà xuất bản Hội nhà văn.

Lê Lựu. 1998. Thời xa vắng. Hà Nội: Nhà xuất bản Hội nhà văn.

Nguyễn Khắc Trường. 2012. Mảnh đất lắm người nhiều ma. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.

Nguyễn Quang Thiều. 1995. Kẻ ám sát cánh đồng. Hà Nội: Nhà xuất bản Công an nhân dân.

Phan Huy Dũng. 2012. Món nộm văn hóa Việt hiện nay dưới con mắt Đỗ Minh Tuấn (Đọc tiểu thuyết “Thần thánh và bươm bướm”). vanhoanghean.com.vn

Trần Đình Sử. 2008. Giáo trình lí luận văn học, tập 1. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Ngữ liệu khảo sát

Dương Duy Ngữ. 2001. Người giữ đình làng. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

Dương Hướng. 2000. Bến không chồng. Hà Nội: Nhà xuất bản Hội nhà văn.

Đỗ Minh Tuấn. 2009. Thần thánh và bươm bướm. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn học.

Hoàng Minh Tường. 2013. Gia phả của đất. Hà Nội: Nhà xuất bản Phụ nữ.

Nguyễn Xuân Khánh. 2012. Mẫu thượng ngàn. Hà Nội: Nhà xuất bản Phụ nữ.

Nguyễn Xuân Khánh. 2013. Đội gạo lên chùa. Hà Nội: Nhà xuất bản Phụ nữ.

Tô Hoài. 2015. Ba người khác. Hà Nội: Nhà xuất bản Hội nhà văn.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i3.359

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172