Hoạt động giáo dục kỹ năng và tư duy sáng tạo, vấn đề lý luận, thực trạng và một số khuyến nghị

Hoàng Khắc Lịch, Nguyễn Thị Huyền

Abstract


Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu thứ cấp, bài viết đưa ra một số vấn đề lý luận về hoạt động giáo dục kỹ năng và tư duy sáng tạo (GDKN&TDST), đồng thời tìm hiểu thực trạng công tác giáo dục, phát triển kỹ năng, tư duy sáng tạo hiện nay ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đang diễn ra mạnh mẽ với những yêu cầu ngày càng cao về đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, các trường đại học, các tổ chức trong nước đã bắt đầu quan tâm đến việc phát triển các kỹ năng, tư duy sáng tạo. Điều này được thể hiện ở việc đã có nhiều trung tâm, viện nghiên cứu được thành lập tại các trường đại học. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, bài viết đưa ra một số đề xuất cho hoạt động GDKN&TDST trong các trường đại học ở Việt Nam.


Keywords


giáo dục kỹ năng; phát triển kỹ năng; tư duy sáng tạo; Cách mạng Công nghiệp 4.0; công nghiệp 4.0

References


Australia Curriculum: Critical and Creative Thinking (https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/general-capabilities/critical-and-creative-thinking). Truy cập tháng 12 năm 2019.

Bristish Columbia: Creating thinking: (https://curriculum.gov.bc.ca/competencies/creative_thinking). Truy cập tháng 12 năm 2019.

Chu Quang Tiềm (1991), Tâm lý học văn nghệ, NXB. TP.HCM.

Gami group . 2019. Chương trình đào tạo trí tuệ (https://gamigroup.com/chuong-trinh-dao-tao-tri-tue/ ). Truy cập tháng 12 năm 2019.

Guilford J. P. (1967), Creativity: Yesterday, today, and tomorrow, Journal of Creative Behavior.

Holly Hunter (2018), The Importance of Creativity in Education – Developing Creative Intelligence.

Humboldt Berlin University. 2019. Research Service Centre in overview (https://www.hu-berlin.de/en/research/szf ). Truy cập tháng 12 năm 2019.

Nguyễn Đức Uy (1999), Tâm lý học sáng tạo, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Nguyễn Thanh Bình. 2007. Giáo trình Giáo dục Kỹ năng sống, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội. 190 trang.

Madhu Singh. 2003. “Paper commissioned for the EFA Global Monitoring”. Report 2003/4, The Leap to Equality.

Standford. 2019. Research Center (https://www.stanford.edu/list/research/#res-soc). Truy cập tháng 12 năm 2019.

Shu Ing Tay, Lee Te Chuan, A. H. Nor Aziati, Ahmad Nur Aizat Ahmad (2018), An Overview of Industry 4.0: Definition, Components, and Government Initiatives, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems: 1379-1387.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 2019. Giới thiệu (https://ts.hust.edu.vn/asset/-/asset_publisher/ddNQG1HrIiqp/content/chuong-trinh-tien-tien-khoa-hoc-du-lieu-va-tri-tue-nhan-tao). Truy cập tháng 12 năm 2019

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. 2019. Giới thiệu (https://www.ueh.edu.vn/gioi-thieu/bo-may-to-chuc ). Truy cập tháng 12 năm 2019.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng. 2019. Giới thiệu (https://tdtu.edu.vn/gioi-thieu/don-vi ). Truy cập tháng 12 năm 2019

University of Southern California. 2019. Research center by subject area (https://research.usc.edu/centers/subject/). Truy cập tháng 12 năm 2019.

World Health Organization WHO. 1997 “Life skills education for children and adolescents in schools, Programme on Mental Health, Geneva”.

UNICEF. 2012. “Global evaluation of life skills education programmes” (https://www.unicef.org/evaldatabase/files/UNICEF_GLS_Web.pdf). Truy cập tháng 12 năm 2019.

Vingroup. 2019. Vingroup thành lập Viện Nghiên cứu Trí Tuệ nhân tạo (AI) (https://www.vingroup.net/tin-tuc-su-kien/bai-viet/2006/vingroup-thanh-lap-vien-nghien-cuu-tri-tue-nhan-tao-ai ). Truy cập tháng 12 năm 2019.

Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ. 2018. Giới thiệu (http://ueb.edu.vn/newsdetail/co_cau_to_chuc/21099/vie%CC%A3n-gia%CC%81o-du%CC%A3c-ky%CC%83-nang-va%CC%80-tri%CC%81-tue%CC%A3-sa%CC%81ng-ta%CC%A3o.htm ). Truy cập tháng 12 năm 2019

Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục sáng tạo. 2019. Giới thiệu (http://www.rice-ins.com/1039/ve-chung-toi.html). Truy cập tháng 12 năm 2019.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v5i2b.518

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172