Công tác tuyên truyền của Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời kỳ 1945 - 1946

Đặng Thị Khương

Abstract


Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập tự do, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ chuyển sang địa vị làm chủ đất nước. Mặc dù gặp nhiều khó khăn sau khi giành được độc lập nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí của cả dân tộc, công cuộc kháng chiến kiến quốc đã thu được những thắng lợi to lớn, xây dựng,củng cố thế và lực của chính quyền, niềm tin của nhân dân ngày càng lên cao, sức chiến đấu của quân đội ngày càng lớn mạnh. Đóng góp vào những thắng lợi ấy phải kể đến công tác tuyên truyền của Đảng và chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời kỳ kháng chiến kiến quốc 1945 –- 1946.

 


Keywords


Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; kháng chiến; kháng chiến chống Pháp; kháng chiến kiến quốc; công tác tuyên truyền

References


Ban Tuyên huấn Trung ương (1950), Báo cáo tình hình huấn học và công tác truyên tuyền năm 1950, Lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Phông Ban Tuyên huấn Trung ương, ĐVBQ 43G58.

Ban Tư tưởng –Văn hoá Trung ương (2000), 70 năm công tác tư tưởng văn hoá của Đảng truyền thống vẻ vang, trách nhiệm to lớn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Bộ Quốc phòng – Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam (2005), Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954), tập 2: Toàn quốc kháng chiến, Nxb. QĐND, HN.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 8 (1945 - 1947), Nxb. CTQG, HN.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 10 (1949), Nxb. CTQG, HN.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 11 (1950), Nxb. CTQG, HN.

Hồ Chí Minh (2009),Toàn tập, Tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Hồ Chí Minh (2009),Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Lê Mậu Hãn (1998), Đại cương lịch sử Việt Nam, Tập 3, Nxb Giáo dục, Hà Nội
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v5i2b.514

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172