Làng nghề, nghề thủ công truyền thống trên địa bàn huyện Nam Đàn (Nghệ An) trong thế kỷ XIX

Trần Quốc Bảo

Abstract


Bài viết tập trung làm rõ địa giới hành chính, địa bàn tiêu thụ,… của các làng nghề thủ công truyền thống đồng thời bổ sung một số nghề, làng nghề thủ công truyền thống nổi tiếng chưa được đề cập tới trong các công trình nghiên cứu đã công bố trước đây về địa bàn huyện Nam Đường/ Nam Đàn ở thế kỷ XIX. Kết quả nghiên cứu không chỉ khỏa lấp được khoảng trống khi nghiên cứu các nghề, làng nghề thủ công truyền thống ở huyện Nam Đàn nói riêng mà còn làm cơ sở đối sánh cho việc nghiên cứu một cách toàn diện về nghề, làng nghề thủ công truyền thống của cộng đồng cư dân xứ Nghệ trong những hình thái kinh tế - xã hội khác nhau.

 


Keywords


làng nghề; nghề thủ công truyền thống; Nam Đàn; Nghệ An

References


Bùi Dương Lịch. 2018. Nghệ An ký (Nguyễn Thị Thảo dịch và giới thiệu). Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Dương Thị The, Phạm Thị Thoa. 1981. Tên làng xã Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX (thuộc các tỉnh từ Nghệ Tĩnh trở ra) (Bản dịch của Viện Hán Nôm). Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Đảng ủy - HĐND-UBND - UBMTTQ xã Nam Thái. 2011. Lịch sử Đảng bộ xã Nam Thái(1930 -2010). Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa thông tin.

Ninh Viết Giao (chủ biên) 2005. Nam Đàn Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Đổng Chi. 1999. Địa chí văn hóa dân gian Nghệ Tĩnh. Nghệ Tĩnh: Nhà xuất bản Nghệ Tĩnh.

Nguyễn Quang Hồng, Hoàng Văn Lân. 1997. "Nguyên liệu xây thành Nghệ An dưới triều vua Minh Mạng (1820 -1840)". Tạp chí Thông tin khoa học - Công nghệ và môi trường Nghệ An 3: 39-43.

Ninh Viết Giao (1998) (Cb), Nghề, làng nghề thủ công truyền thống ở Nghệ An, Nxb Nghệ An.

Nguyễn Văn Trương. 2001. Nam Đàn Xưa & Nay. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa thông tin.

Võ Thị Hoài Thương. 2018. "Quá trình sản xuất kinh doanh đặc sản ẩm thực ở Nghệ An, Hà Tĩnh trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2010)". Luận án Tiến sĩ Lịch sử, bảo vệ tại Đại học Vinh, tháng 7 năm 2018, lưu tại thư viện Nghệ An, thư viện Nguyễn Thúc Hào.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v5i2b.513

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172