Cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Nguyễn Thị Thu Hà

Abstract


Sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH - HĐH) đất nước tác động rất lớn đến sự phát triển, biến đổi cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam  theo cả hai chiều hướng. Theo chiều hướng tích cực: Quá trình này làm phong phú cơ cấu ngành nghề, cơ cấu thành phần kinh tế và thay đổi cơ cấu chất lượng của giai cấp công nhân. Tuy nhiên, tác động tiêu cực của nó là đẩy bộ phận công nhân lao động chân tay, giản đơn rơi vào tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp cùng với đó là sự phân hóa ngày càng sâu sắc trong nội bộ giai cấp công nhân, làm giảm tính đoàn kết, thống nhất của giai cấp này.Keywords


công nghiệp hóa; hiện đại hóa; giai cấp công nhân; cơ cấu giai cấp công nhân

References


Ban Tuyên giáo Trung ương (2008), Tài liệu liệu nghiên cứu các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Khóa X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Đảng cộng sản Việt Nam (1994), Văn kiện Hội nghị 7 Ban chấp hành Trung ương Khóa VII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Hoàng Giáp (đồng chủ biên) (2010), Giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển từ sau chiến tranh lạnh đến nay – Thực trạng và triển vọng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Vũ Quang Thọ (Chủ biên) (2016), Giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam hiện nay – thách thức và triển vọng, Nxb Lao động, Hà Nội.

Tổng cục thống kê (2007), Niên giám thống kê 2006, Nxb Thống kê, Hà Nội.

Tổng cục thống kê (2008), Niên giám thống kê 2007, Nxb Thống kê, Hà Nội.

Tổng cục thống kê (2015), Niên giám thống kê 2016, Nxb Thống kê, Hà Nội.

Tổng cục thống kê (2018), Niên giám thống kê 2017, Nxb Thống kê, Hà Nội

Thy Lê (2017), Lao động thủ công sẽ mất việc trong tương lai? https://thoibaokinhdoanh.vn/an-sinh/lao-dong-thu-cong-se-mat-viec-trong-tuong-lai-1002950.html, truy cập ngày 17/10/2019.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v5i2b.512

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172