Quan hệ lao động trong quá trình tuyển dụng, thuê mướn lao động tại doanh nghiệp may (Nghiên cứu trường hợp Công ty TNHH may Minh Anh, Công ty TNHH Cj.Union Vina, tỉnh Hưng Yên)

Vũ Thị Bích Ngọc

Abstract


Bài viết dựa trên dữ liệu nghiên cứu của đề tài “Quan hệ lao động trong doanh nghiệp may trên địa bàn Hưng Yên hiện nay” (Nghiên cứu trường hợp Công ty TNHH Cj.Union Vina (doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI) và Công ty TNHH may Minh Anh). Đề tài được tác giả thực hiện từ năm 2014 - 2018, với 335 phiếu trưng cầu ý kiến người lao động (NLĐ) và phỏng vấn sâu người sử dụng lao động (NSDLĐ), cán bộ công đoàn tại hai doanh nghiệp may trên địa bàn Hưng Yên. Bài viết này tiếp cận một phần quan hệ lao động trong quá trình tuyển dụng, thuê mướn lao động, được mô tả dưới 2 khía cạnh:  (i) Quan hệ lao động trong cách tiếp cận các kênh tuyển dụng; (ii) Quan hệ lao động trong quá trình thử việc.


Keywords


Quan hệ lao động, doanh nghiệp may, tuyển dụng

References


Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2012. Bộ luật lao động. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao Động.

Hoàng Trọng,Chu Nguyễn Mộng Ngọc. 2005. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

Lê Ngọc Hùng. 2010. Xã hội học về lãnh đạo, quản lý. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia.

Lê Ngọc Hùng. 2011. Lịch sử và lý thuyết xã hội học. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia.

Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng. 2006. Xã hội học. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trung tâm hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động- Bộ lao động thương binh và xã hội. 2016. Báo cáo Quan hệ lao động Việt Nam - 30 năm vận động và phát triển. Sự Hình Thành và Phát Triển Của Khuôn Khổ Luật Pháp về Quan Hệ Lao Động. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao Động.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v5i2b.507

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172