Sự hiện diện của Trung Quốc ở Mỹ La tinh và Caribbean cơ hội và thách thức

Vũ Thị Anh Thư

Abstract


Tóm tắt: Có ý kiến cho rằng sự có mặt của Trung Quốc tại khu vực Mỹ La tinh và Caribbean đơn giản vì mục đích kinh tế. Tuy nhiên, những đối tượng mục tiêu của hoạt động thương mại và đầu tư của Trung Quốc dường như cho thấy một ý đồ gia tăng ảnh hưởng chính trị tại khu vực này trong tương lai. Bài viết này nhằm mục đích trả lời câu hỏi là (I) lý do nào để Trung Quốc quan tâm tới khu vực LAC; và (II) cơ hội và thách thức gì cho khu vực LAC và Mỹ khi Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng tại đó. 

-----

The presence of China in the Latin America and Caribbean opportunities and challenges

 Abstract: It is sometimes argued that the presence of China in Latin America and the Caribbean region (LAC) is simply for economic purposes. However, objectives of China's trade and investment activities may suggest an intention of increasing its political influence in the region in the future. This article aims to answer the following questions: (i) the reasons why China is interested in LAC and (ii) what are opportunities and challenges for LAC and USA when China strengthens its influence the region.


Keywords


Trung Quốc; châu Mỹ La tinh; ngoại giao cờ vây; LAC; China.

References


Daniel Yergin. 2015. Dầu mỏ, tiền bạc và quyền lực, Nhà xuất bản Thế Giới.

Đỗ Minh Cao. 2014. Chiến lược an ninh năng lượng của Trung quốc, Tác động và Ảnh hưởng. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

http:// repositorio.cepal.org.

John Perkins. 2014. Lịch sử bí mật đế chế Hoa kỳ, Nhà xuất bản Thế giới.

Nguyễn Tâm Chiến-Nguyễn Đình Luân. 2014. "Chính trị nước lớn trong quan hệ Mỹ-Trung". Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, số 3 (98), tháng 9/2014.

Nguyễn Trường. 2010. Thế giới hậu chiến tranh lạnh. Nhà xuất bản Tri thức.

www.data.worldbank.org/region/LAC

www.fas.org
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v2i1.35

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172