Bảo hộ sáng chế dược phẩm tiếp cận từ quyền con người theo pháp luật Ấn Độ và Trung Quốc, kinh nghiệm cho Việt Nam

Đỗ Thị Diện

Abstract


Bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm là đặc quyền dành cho chủ sỡ hữu sáng chế được độc quyền khai thác, đảm bảo cơ hội thu hồi vốn đầu tư, công sức và sự sáng tạo, tiếp tục tái đầu tư ra sản phẩm mới. Bảo hộ sáng chế dược phẩm góp phần đẩy giá thuốc lên cao, giảm khả năng tiếp cận thuốc chữa bệnh của người dân, đặc biệt đối với các nước đang phát triển. Quyền tiếp cận dược phẩm được thể hiện trong quyền bảo vệ và chăm sóc sức khỏe con người của pháp luât Việt Nam. Tuyên ngôn về Quyền con người năm 1948 và Điều 12 Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966 đã thể hiện, “Con người có quyền được hưởng điều kiện tốt nhất có thể về sức khỏe thể chất và tinh thần”. Bài báo này nêu quan điểm bảo hộ dược phẩm trong pháp luật của Ấn Độ và Trung Quốc dưới góc nhìn quyền con người, từ đó đưa ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Ngày nhận 17/7/2017; ngày chỉnh sửa 25/9/2017 ngày chấp nhận đăng 30/9/2017


Keywords


Dược phẩm; quyền con người; sáng chế; pháp luật Ấn Độ và Trung Quốc.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Aloso. 2013. "Một số vấn đề cơ bản về bào chế và sinh dược học dạng thuốc"

http://www.tailieu.tv/tai-lieu/mot-so-van-de-co-ban-ve-bao-che-va-sinh-duoc-hoc-dang-thuoc-10883 , Truy cập ngày 18/8/2017.

Bảo hộ sáng chế 2017 “Ấn Độ từ chối cấp bằng độc quyền sáng chế cho thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt Xtandi”

http://baohosangche.vn/Info/2/1/153/An-Do-tu-choi-cap-bang-doc-quyen-sang-che-cho-thuoc-dieu-tri-ung-thu-tuyen-tien-liet-Xtandi.aspx, Truy cập ngày 19/8/2017.

Cao Minh Quang. 2012. “Drug Price Policy in Vietnam Lething the market set prices is not as easy as it seems”, Lee Kuan Yew School of Public Policy at the National University of Singapore.https://lkyspp.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2013/07/LKYSPPCaseStudy12-03_Drug_price_policy, Truy cập 19/8/2017.

Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm1966 “The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health” http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx, Truy cập ngày 17/8/2017.

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. 2015a. Báo cáo tổng quan về hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ 2015.

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. 2015b. Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ 2015”. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kĩ thuật.

Cục quản lí dược (Bộ y tế). 2015. Báo cáo thống kê về giá thuốc 2015.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1948,

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Tuyen-ngon-quoc-te-nhan-quyen-1948/65774/noi-dung.aspx, Truy cập ngày 22/8/2017.

Đào Tiến Quân, Luận văn thạc sĩ, đề tài Bảo hộ sáng chế cho dược phẩm theo quy định của Hiệp định TRIPS, 2014, 80.

Khánh Anh. 2017. “Tiền thuốc chiếm 50% chi phí khám chữa bệnh BHYT”

http://thitruong.nld.com.vn/suc-khoe/tien-thuoc-chiem-50-chi-phi-kham-chua-benh-bhyt-20160416013441464.htm, 2016. Truy cập 19/9/2017.

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS).

Hiếu Trung. 2011. “Thuốc rẻ cho người nghèo - Kỳ 4: Thái Lan: quyết định chấn động!” http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/20110102/thuoc-re-cho-nguoi-ngheo---ky-4-thai-lan-quyet-dinh-chan-dong/418498.html, 2011. Truy cập ngày 15/8/2017.

Intellectual Property India. 1970. "The Patents Act, 1970".

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/in/in065en.pdf

Luật Sáng chế Ấn độ 2005,

http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOFormUpload/1_12_1/form-1.pdf, Truy cập ngày 20/8/2017.

Luật Bảo hộ sáng chế Ấn độ 1970 (The Patents Act, No. 39 of 1970),

http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOFormUpload/1_12_1/form-1.pdf, Truy cập ngày 20/8/2017.

Nguyễn Thanh Tú, Pháp luật cạnh tranh, chuyển giao công nghệ và Hiệp định TRIPS kinh nghiệm cho Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010.

Namud Insider “Thị trường Dược phẩm Trung Quốc 2013, một năm nhìn lại và ảnh hưởng đến Việt Nam” năm 2014.

https://namudinsider.com/?p=3540, Truy cập ngày 18/8/2017.

Quốc hội. 2016. “Luật Dược” Cổng thông tin điện tử Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinh phu/, [Truy cập ngày 10/7/2017].

Quốc hội. 2005. “Luật Sở hữu trí tuệ” (sửa đổi, bổ sung 2009). Cổng thông tin điện tử Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinh phu/, Truy cập ngày 11/7/2017.

Ramesh Menon “Traditional knowledge receives a boost”http://indiatogether.org/tkdl-economy (viewed on 13 January 2007).
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i1b.257

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172