Bài viết được chấp nhận/Accepted papers

Danh mục các bài viết đã được chấp nhận và chờ xếp vào số phù hợp/ A list of accepted papers for forthcoming issue

 1. Nguyễn Hoàng Quí Hà, Điện ảnh hàng ngày, không gian đô thị và sự tái hiện những người trẻ tuổi trong phim của Thái Minh Lượng và một số phim nghệ thuật Việt Nam đương đại
 2. Wong Ai Khim, Towards Effofts and Challenges In Several Significant Protestant Christian Denominations That Obtained Official Recognition By The Vietnamese Government In The Early 21st Century
 3. Đào Thúy Hằng, Quan niệm về hàng hóa trong xã hội tiêu dùng: một góc nhìn Xã hội học
 4. Nguyen Thi Tu Trinh et all, Ideational Metaphor in English and Vietnamese Beahavioral
 5. Huỳnh Tâm Sáng, Vấn đề Campuchia trong quan hệ Australia-Việt Nam
 6. Tạ Thị Thanh Huyền, Giới thiệu về Hình tượng học và sự vận dụng nghiên cứu hình ảnh phương Tây trong thơ văn của nhà nho đi sứ thế kỷ XIX
 7. Lê Quân, Đào Công Tuấn, Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên viên làm công tác tổ chức cán bộ-nghiên cứu điển hình tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
 8. Hồ Thị Giang, Không gian văn hóa trong một số tiểu thuyết về nông thôn sau Đổi mới
 9. Bùi Thu Hương, Nghiên cứu Delphi: Một số nội dung cơ bản
 10. Lâm Minh Châu, Tạm thời hay bền vững: Sinh kế nông thôn trong bối cảnh công nghiệp hóa ở một xã đồng bằng Bắc bộ Việt Nam
 11. Nguyễn Thị Gấm, Hoàn thiện chức năng nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học tại Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế
 12. Nguyen Huu An, Variations of Individualism and Collectivism Within Individuals: The Effects of Valua Orientations Towards Family, Friends and Work
 13. Nguyen Tran Tien, A Study on Universal Peace and Harmony in Akbar's Religious Policy (with Reference to Din-I_Ilahi and Sulh-i Kul)
 14. Nguyen Ngoc Binh, Vietnamese Rice Expressions: A Socio-Cultural Analysis
 15. Nguyen Thi Hue, Phan Quang Anh, Nghiên cứu xác định dòng sông Tiêu Tương cổ (Bắc Ninh) (Qua phương pháp tiếp cận liên ngành)

                              

(tiếp tục cập nhật/being updated)