Bài viết đang được phản biện/ Papers in reviewing

Các bài viết đang được phản biện, kết quả phản biện được gửi cho tác giả qua email/ Papers in review process, the reviewers' reports will be sent via email.

 

 

 1. Điện ảnh hàng ngày, không gian đô thị và sự tái hiện những người trẻ tuổi trong phim của Thái Minh Lượng và điện ảnh đương đại Việt Nam
 2. Chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời: Kinh nghiệm thế giới và triển vọng cho sự kết nối Công tác xã hội với Phật giáo ở Việt Nam
 3. Vốn xã hội của người Tày, Nùng ở một xã miền núi trong bối cảnh hội nhập hiện nay (tiếp cận từ cuốn sổ gia đình  và sổ hàng phường ở xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
 4. Điển phạm hóa của văn học nhà Nho ở Việt Nam qua trường hợp Lê Thánh Tông-mối quan hệ giữa văn chương và trị nước
 5. Khảo cứu về lý thuyết xã hội
 6. Vấn đề bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam (Qua nghiên cứu quan điểm của Hồ Chí Minh)
 7. Hành xử chủ yếu của các tổng thống Mỹ nổi bật về đối ngoại nhân quyền
 8. Diễn ngôn đa dạng giới và tính dục tại Việt Nam: Mối giao thoa của lịch sử, văn hóa và thể chế
 9. Hiện tượng cúng hậu thế kỷ XVII-XVIII (Trường hợp văn bia cúng hậu huyện Tiên Lãng, Hải Phòng)
 10. Đặc trưng ngôn ngữ, giọng điệu trong thơ Công giáo Việt Nam hiện đại (Khảo cứu qua bộ tuyển tập "Có một vườn thơ đạo")
 11. Diễn ngôn giới thứ hai thể hiện qua một số truyện ngắn của nhà thơ Y Ban
 12. Vai trò tranh tụng của Luật sư trong các vụ án hình sự tại Hà Nội.
 13. Towards Efforts and Challenges In Several Significant Protestant Christian Denominations Officially Recognised By The Vietnamese Government In The 21st Century
 14. A contribution to teaching Vietnamese mucsic: Key pitches in context and the pitch/intensity contour graph
 15.  Circumstantial meanings in behavioral clauses in English and Vietnamese
 16. The blended consumption practices of urban youth among complex webs of market, state and media in Vietnam
 17.  Less Market, More Societies
 18. Decolonization as a factor for European integration: The example of the Indochina war


(tiếp tục cập nhật/being updated)