Bài viết đang được phản biện/ Papers in reviewing

Các bài viết đang được phản biện, kết quả phản biện được gửi cho tác giả qua email/ Papers in review process, the reviewers' reports will be sent via email.

 

 

  1. Điện ảnh hàng ngày, không gian đô thị và sự tái hiện những người trẻ tuổi trong phim của Thái Minh Lượng và điện ảnh đương đại Việt Nam
  2. Diễn ngôn đa dạng giới và tính dục tại Việt Nam: Mối giao thoa của lịch sử, văn hóa và thể chế
  3. Vai trò tranh tụng của Luật sư trong các vụ án hình sự tại Hà Nội.
  4. Towards Efforts and Challenges In Several Significant Protestant Christian Denominations Officially Recognised By The Vietnamese Government In The 21st Century
  5. A contribution to teaching Vietnamese mucsic: Key pitches in context and the pitch/intensity contour graph
  6.  Circumstantial meanings in behavioral clauses in English and Vietnamese
  7. Ideational Metaphor in English and Vietnamese Behavioral Clauses


(tiếp tục cập nhật/being updated)