Chuyển biến kinh tế nông nghiệp ở thị xã Hà Đông từ năm 1986 đến năm 2008

Nguyễn Hữu Sơn

Abstract


Từ khi Việt Nam tiến hành công cuộc Đổi mới, nông nghiệp thị xã Hà Đông chuyển dần sang nền nông nghiệp hàng hóa với quy mô mở rộng và trình độ kĩ thuật được cải tiến. Tỉ trọng ngành trồng trọt giảm dần, các ngành còn lại tăng. Tỉ trọng thành phần kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân giảm. Tỉ trọng thành phần kinh tế cá thể và kinh tế hỗn hợp tăng. Nông nghiệp từ khu vực ngoại thị cũ chuyển ra khu vực ngoại thị mới với những vùng chuyên canh. Giá trị sản xuất trên một héc-ta (ha) gieo trồng tăng dần. Quy mô giá trị sản lượng nông nghiệp tăng lên nhưng tỉ trọng của nó trong cơ cấu tổng sản phẩm kinh tế lại giảm xuống. Việc tìm hiểu chuyển biến kinh tế nông nghiệp thị xã Hà Đông (1986-2008) góp phần làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội khu vực này cùng thời kì.

Ngày nhận 17/8/2020; ngày chỉnh sửa 15/10/2020; ngày chấp nhận đăng 30/10/2020


Keywords


nông nghiệp thị xã Hà Đông; chuyển biến nông nghiệp; nguyên nhân chuyển biến nông nghiệp; giá trị sản lượng nông nghiệp.

References


Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hà Đông. 2014. Lịch sử Đảng bộ quận Hà Đông (1926-2010). Hà Nội: Nhà xuất bản Hà Nội.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hà Đông. 1987. Nghị quyết số 01-NQ/Th.U ngày 10 tháng 2 năm 1987 về “Chương trình sản xuất lương thực và nông sản xuất khẩu”.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hà Đông. 1996. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hà Đông lần thứ XVI.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hà Đông. 2006. Nghị quyết số 04-NQ/Th.U ngày 13 tháng 3 năm 2006 về phát triển nông nghiệp, nông thôn đến năm 2010.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tây. 2008. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Tây, Tập IV (1975-2008). Hà Đông.

Chi cục Thống kê quận Hà Đông. 2010. Niên giám thống kê quận Hà Đông 2005-2009. Hà Đông.

Chi cục Thống kê quận Hà Đông. 2011. Niên giám thống kê quận Hà Đông 2006-2010. Hà Đông.

Cục Thống kê thành phố Hà Nội. 2009. Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố Hà Nội 1-4-2009, Hà Nội.

Cục Thống kê thành phố Hà Nội. 2011. Niên giám thống kê Hà Nội 2010. Hà Nội.

Cục Thống kê tỉnh Hải Dương. 2010. Kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương 5 năm (2006-2010). Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

Cục Thống kê Hà Sơn Bình. 1987. Niên giám thống kê tỉnh Hà Sơn Bình năm 1980-1986. Hà Đông.

Cục Thống kê Hà Sơn Bình. 1989. Niên giám thống kê năm 1980-1988 tỉnh Hà Sơn Bình. Hà Đông.

Cục Thống kê Hà Tây. 2007. Niên giám thống kê Hà Tây 2006. Hà Đông.

Cục Thống kê tỉnh Hà Tây. 1995. Niên giám thống kê tỉnh Hà Tây 1990-1994. Hà Đông.

Phòng Thống kê huyện Hoài Đức. 2009. Niên giám thống kê huyện Hoài Đức 2008. Hoài Đức

Phòng Thống kê quận Hà Đông. 2009. Niên giám thống kê quận Hà Đông giai đoạn 2004-2008. Hà Đông.

Phòng Thống kê thành phố Sơn Tây. 2009. Niên giám thống kê thành phố Sơn Tây năm 2008. Sơn Tây.

Phòng Thống kê thị xã Hà Đông. 1995. Niên giám thống kê về tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội 1990–1994 thị xã Hà Đông tỉnh Hà Tây. Hà Đông.

Phòng Thống kê thị xã Hà Đông. 1999. Niên giám thống kê về tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội 1995–1998 thị xã Hà Đông tỉnh Hà Tây, Hà Đông.

Phòng Thống kê thị xã Hà Đông. 2001. Niên giám thống kê thị xã Hà Đông 1999-2000. Hà Đông.

Phòng Thống kê thị xã Hà Đông. 2006. Niên giám thống kê thị xã Hà Đông 2001-2005. Hà Đông.

Tỉnh ủy Hà Sơn Bình. 1987. Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15 tháng 1 năm 1987 về đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm.

Tỉnh ủy Hà Sơn Bình. 1988. Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 12 tháng 8 năm 1988 về tổ chức lại sản xuất, đổi mới quản lí kinh tế nông nghiệp.

Tỉnh ủy Hà Tây. 1992. Kết luận số 41-KL/TU ngày 9 tháng 10 năm 1992 về phát triển sản xuất và đổi mới quản lí nông nghiệp.

Tỉnh ủy Hà Tây. 1996. Nghị quyết sô 01-NQ/TU ngày 5 tháng 1 năm 1996 về tổ chức thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Tỉnh ủy Hà Tây. 2003. Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 23 tháng 10 năm 2003 về chỉ đạo các địa phương xây dựng cánh đồng đạt giá trị 50 triệu đồng/ha/năm trở lên.

Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông. 2018. Báo cáo số 46/BC-UBND ngày 12 tháng 2 năm 2018 về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô trên địa bàn quận Hà Đông.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v6i1b.606

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172