Suy diễn ở các biểu thức đa nghĩa trong giao tiếp liên nhân (Trên cứ liệu chương trình truyền hình thực tế Ơn giời! Cậu đây rồi)

Đoàn Cảnh Tuấn

Abstract


Suy diễn là một quá trình tâm lý tự nhiên, diễn ra phổ biến trong các hoạt động tư duy và hiện hữu qua đời sống giao tiếp của mỗi cá nhân. Có đa dạng các nhân tố khác nhau hình thành nên suy diễn nhưng trong khuôn khổ bài báo này, tác giả muốn đề cập đến yếu tố đa nghĩa - một trong các yếu tố quan trọng bậc nhất hình thành nên suy diễn ở người nhận thông điệp trong hội thoại. Thực tế, suy diễn ở các biểu thức đa nghĩa theo từng cấp độ từ, ngữ hay phát ngôn lại có những đặc điểm khác nhau. Việc nắm rõ bản chất của suy diễn và vai trò của các biểu thức đa nghĩa trong hoạt động này sẽ phần nào giúp các cá nhân trong quá trình giao tiếp liên nhân vạch ra được các chiến lược giao tiếp nhất định đạt đích cá nhân và đi đến thành công.

Ngày nhận 12/10/2020; ngày chỉnh sửa 05/11/2020; ngày chấp nhận đăng 30/11/2020


Keywords


đa nghĩa; giao tiếp; ngữ cảnh; suy diễn; tư duy.

References


Association: Concept, Types and Laws Psychology (https://www.psychologydiscussion.net/memory/association-concept-types-and-laws-psychology/1641). Truy cập ngày 10/10/2020.

Brown Gillian, Yule George. 2002. Phân tích diễn ngôn. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia.

Bùi Thanh Quất. 1994. Giáo trình Logic hình thức. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Tổng hợp.

Đoàn Cảnh Tuấn. 2018. “Suy diễn trong hội thoại tiếng Việt (Trên cứ liệu 100 truyện cười chọn lọc)”. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự 14: 12-18.

Đỗ Hữu Châu. 2003. Đại cương Ngôn ngữ học (Tập hai: Ngữ dụng học). Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Hoàng Phê. 2003. Logic - Ngôn ngữ học. Đà Nẵng: Nhà xuất bản Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học.

Lý Toàn Thắng. 2008. “Thử nhìn lại một số vấn đề cốt yếu của ngôn ngữ học tri nhận”. Tạp chí Khoa học 24: 178-185.

Nguyễn Đức Dân. 2005. Nhập môn Logic hình thức và Logic phi hình thức. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia.

Nguyễn Quang. 2008. “Giao tiếp phi ngôn từ giao văn hóa - Những vấn đề cơ bản”. Thông tin khoa học 7: 10-199.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v6i1b.603

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172